Högsbyn 1:62 med flera

Karta över Högsbyn 1:62

Planområdet är markerat med röd linje.

Detaljplanen har antagits 3 april 2017

Detaljplanen för Högsbyn 1:62 med flera som antogs av kommunfullmäktige i april 2017 och sedan överklagades, har upphävts av Mark- och miljödomstolen.

Grunden till att domstolen upphäver detaljplanen är enligt domen att det saknas tillräckligt underlag för de i planen utpekade vattenområdena för bryggor och badplats, att strandskyddet inte är tillräckligt utrett vad gäller vissa vägavsnitt samt att två planbestämmelser saknar lagstöd.

Samtidigt ger domen kommunen rätt i flera av de andra frågorna som överklagades, såsom avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.

Syfte med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en semesteranläggning med uthyrningsstugor och tillhörande hotellbyggnad på en höglänt udde i sjön Råvarp, inom fastigheten Högsbyn 1:62. Anläggningen med
sitt läge vid Dalslands kanal och i anslutning till Högsbyns kulturhistoriska miljö med Tisselskogs naturreservat, är ett strategiskt viktigt tillskott till turistnäringens infrastruktur. Detaljplanen ska reglera bebyggelsens omfattning, inpassning och utformning för att säkerställa att inte landskapsbilden skadas samt säkerställa en trafiksäker tillfartsväg och hur det rörliga friluftlivet ska tillgodoses i planområdet.

Detaljplanen har tagits fram genom ett utökat förfarande, vilket innebär att förslaget både har samråtts och granskats. Detaljplanen är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Antagna handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut kommunfullmäktige §37.pdföppnas i nytt fönster 250.9 kB 2017-04-13 11.22
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 3.8 MB 2017-04-13 11.22
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 1.3 MB 2017-04-13 11.22
Grundkarta.pdföppnas i nytt fönster 1.5 MB 2017-04-13 11.22
Illustrationsplan.pdföppnas i nytt fönster 169.9 kB 2017-04-13 11.22
Skötselplan.pdföppnas i nytt fönster 618.5 kB 2017-04-13 11.22
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.4 MB 2017-04-13 11.22
Särskild sammanställning till Miljöbedömningen.pdföppnas i nytt fönster 189 kB 2017-04-13 11.22
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2017-04-13 11.22
Granskningsutlåtande.pdföppnas i nytt fönster 250.8 kB 2017-04-13 11.22
Medfinansierkngsavtal.pdföppnas i nytt fönster 2.5 MB 2017-04-21 15.21
Development agreement (exploateringsavtal).pdföppnas i nytt fönster 895.3 kB 2017-04-21 15.21
Utredningar

Granskning

Förslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 december 2016 - 26 januari 2017 och för en kompletterande granskning mellan 16 februari - 9 mars 2017 då en kartbilaga till skötselplanen saknades under första granskningsperioden. Handlingar som ställdes ut under granskningsperioden finns här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Högsbyn - granskningshandlingar

Fastighetsförteckning redovisas inte på hemsidan då den innehåller personuppgifter.

Kontakt

Annika Karlsson
Planchef
0531-52 60 12
annika.karlsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström