Kommunala bolag sålda

Hong Sheng Guo och Per Eriksson, kommunstyrelsens ordförande (mitten) undertecknar avtalen. Foto: Conny Hultgren.

Avtal har undertecknats mellan Bengtsfors kommun och den kinesiske affärsmannen Hong Sheng Guo (ägare av Baldersnäs) för övertagande av Bengtsfors Utvecklings AB samt 89 procent av hotell Dalia AB.

För att säkerställa hotellverksamheten kommer kommunen att äga 11 procent av aktierna i Hotell Dalia AB genom Bengtsfors Teknik AB under två år. Dessutom innehåller avtalet en klausul om vitesföreläggande om hotellverksamhet inte bedrivs på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Om köparen lever upp till detta krav är tanken att överlåta resterande 11 procent efter tvåårsperioden.

När det gäller samarbetet med Strömkullegymnasiet har ett nytt samarbets- och nyttjanderättsavtal tecknats som löper till och 30 juni 2019.

First Hotels, som driver verksamheten på hotellet är positiva till uppgörelsen då de ställer krav på en långsiktig och kaptialstark ägare för en fortsatt närvaro i Bengtsfors.

Köpeskillingen motsvarar bolagens eget kapital (100 % respektive 89 %). I bokslut för år 2015 var det egna kapitalet i Bengtsfors Utvecklings AB 2,1 miljoner kronor och för Hotell Dalia AB 3,5 miljoner kronor. En nyligen uppdaterad fastighetsvärdering på Hotell Dalia visar att marknadsvärdet på fastigheten (6,5 miljoner kronor) understiger det bokförda värdet (cirka 9 miljoner kronor i bokslut 2015) på densamma. Fastighetsvärderingen tillsammans med bolagets ekonomiska utveckling de senaste åren innebär att en köpeskilling motsvarande det egna kapitalet inte bedöms vara för låg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 mars 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström