Kommunal jobbcoachning på gång

Bild

Kommunstyrelsen har beslutat att skapa en funktion för att förmedla arbete och jobbcoachning för personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Bengtsfors kommun har en ökande andel av befolkningen som står utanför arbetsmarknaden eller är på väg att slutföra sin etableringsfas via arbetsförmedlingen och har behov av att hitta en egenförsörjning. Det finns också en oro kring utvecklingen av kostnader för individ- och familjeomsorgen.

Bakgrund

Bengtsfors kommun har och riskerar att få en allt större andel medborgare som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. För att dessa ska lyckas etablera sig på arbetsmarknaden krävs ofta mer stöd än vad den statliga arbetsförmedlingen i dagsläget erbjuder. För de personer som inte direkt matchar de platser som utannonseras krävs en omvänd matchning där ett mer uppsökande arbetssätt oftast är mer framgångsrikt. För att ge tillräckligt stöd i ett coachande och uppsökande arbete så bör en jobbcoach ha ansvar för mellan 20-30 personer.

En kommunal funktion

En kommunal funktion av detta slag kan erbjuda mer stöd än den statliga arbetsförmedlingen, som exempelvis att arbeta med företagskontakter och företagsbesök. Fokus för funktionen ska vara jobbsökande. Funktionen måste fungera i samverkan med kommunens näringslivsfunktion och i huvudsak vara ett stöd för personer som lämnat eller är på väg att lämna etableringsfasen och riskerar att behöva ekonomiskt bistånd. Den kan även användas för personer som har ekonomiskt bistånd men som har en fastställd arbetsförmåga.

För att minska sårbarheten bör en minsta bemanning vara två heltider och där fokus ska ligga på företagskontakter. Verksamheten ska ha ett mål för antal arbetsgivarkontakter samt coachande samtal. Ett mål för verksamheten kan vara att samtliga personer som en coach ansvarar för ska ha någon form av kontakt minst en gång i veckan. Coacherna bör också ha god kännedom om de stöd som finns för anställningar via arbetsförmedlingen.

Funktionen startas upp genom att rekrytera två personer med lämplig kompetens. Kostnaden för det beräknas till 1,2–1,3 miljoner kronor per år för lönekostnader samt resor. Funktionen kommer att finnas under chef för etableringsenheten då det troligen är nyanlända som är den största målgruppen, men också för att arbeta i nära samverkan med En väg in.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 april 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson