• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Nu bygger vi kulvert och gång-/cykelbana mellan Billingsfors och Bengtsfors

Nu bygger vi kulvert och gång-/cykelbana mellan Billingsfors och Bengtsfors

Bild

Illustration: Jana Ziegler

Arbetet med att göra en kulvert för fjärrvärme, vatten-/avlopp och fiber har startat längs gamla Lelången-banan mellan Billingsfors och Bengtsfors. När kulverten är klar kommer banvallen att återställas och bli gång-cykelbana genom att sträckan får ett nytt ytlager och belysning. 

Avstängt fram till vecka 41/42

Under tiden som kulvertbygget pågår är sträckan avstängd för allmänheten eftersom det förekommer mycket arbetsfordon och annat som utgör en fara för gående och cyklister. Arbetet har startat från båda hållen.

Badplatsen vid Höljerudsviken

Badplatsen vid Höljerudsviken går inte att ta sig till via Lelångenbanan, men det finns en alternativ väg från Billingsfors som visas på kartan nedan. Ett annat alternativ är att använda sig av badet vid naturreservatet Ösan.

Karta

Alternativ väg till badplatsen vid Höljerud är här markerad med rött. Klicka på kartan för att förstora den.

Provtagning genomförd

För att undersöka om det fanns några rester av farliga ämnen i marken, utmed Gamla Lelångebanan har en miljöprovtagning genomförts innan arbetet startade. Det fanns misstanke om att det kunde finnas rester från tidigare järnvägsaktiviteter på sträckan, som i så fall hade fått åtgärdats innan arbetet kunnat starta. Provsvaren har dock visat att det inte fanns några föroreningar i marken.

Så gjordes provtagningen

I samråd med Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutades att markprov skulle tas med cirka 400 meters mellanrum.

Översta skiktet utgjordes av fin sand och därefter sand, grus med inslag av sten och berg. Djupet på borrhålen varierade mellan 0,3-1,5m.

Vilka analyser som skulle göras på proverna bestämdes utifrån samråd med konsult, laboratorium samt kontroll med Trafikverket, vilka utför markmiljöprover på liknande platser. Analyserna som gjordes på markprover från gamla Lelångebanan är:

  • PSLP1 som är analys på bekämpningsmedel i form av pesticider,
    gyfosat/Ampa.  
  • MTOT_HG  som är visar bland annat grundämnen som finns i petrolium/olja samt tungmetaller och kvicksilver.
  • Samt järn och mangan.

Analysresultaten av de inskickade proverna redovisades i en rapport ca 10-12dagar efter att provet inkommit till
laboratoriet.

Naturvårdsverket har generella riktvärden för förorenad mark och resultaten från markproverna utefter gamla Lelångebanan har då jämförts med dessa riktvärden. De parametrar som gått att jämföra har visat sig ligga under
och mycket under riktvärdena från Naturvårdsverket.

illustration

Så här kommer gång-/cykelbanan att se ut från andra sidan av Höljen. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Jana Ziegler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson