Tvätta bilen rätt

Illustration: Sofia Magnusson

Det bästa sättet att tvätta sin bil på är att göra det i tvätthall med reningsanläggning och oljeavskiljare. Tvättar man bilen på gatan så rinner vattnet ner i dagvattenbrunnar. Då rinner tungmetaller, olja, avfettning och kemikalier direkt ut i naturen i sjöar och mark utan rening. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Enligt miljöbalken är det olagligt att uppsåtligen förorena mark, vatten och luft. Därför är det inte tillåtet att utföra biltvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller dylikt, så att avrinning kan ske till dagvattenbrunn, dike eller dylikt. Om du vill spola av lera, grus och damm från bilen, ska det göras på en gräsmatta eller grusplan, utan tvättkemikalier och långt ifrån dagvattenbrunnar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Föroreningarna kan då delvis fångas upp istället för att rinna rakt ut.

I Bengtsfors tätort kan man i skrivande stund tvätta bilen i automattvätt på Din-X samt i ”gör det själv-hallar” hos Frendo och Greans Allservice. I Bäckefors har Facklan en automattvätt. Tätorterna Gustavsfors, Billingsfors och Dals Långed saknar tvätthall.

Tillsammas måste vi skydda våra sjöar och vattendrag från föroreningar. Vattnet är källa för dricksvatten, bad och fiske.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2017
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson