Kulvert och gång-/cykelbana mellan Billingsfors och Bengtsfors

Bild

Illustration: Jana Ziegler

Arbetet med att göra en kulvert för fjärrvärme, vatten-/avlopp och fiber längs gamla Lelången-banan mellan Billingsfors och Bengtsfors avslutas nu. När materialet på sträckan fått sätta sig kommer den gamla banvallen att återställas och bli gång-cykelbana genom  ett nytt ytlager och belysning. 

Uppdatering av projektets status

Projektets status januari 2018

Fjärrvärmeledningarna som är nedlagda i den nya kulverten är påkopplade med spillvärme från Ahlström-Munksjö AB i Billingsfors. Ledningarna är också sammankopplade med ledningsnätet i Bengtsfors. Systemet är i drift och det är endast mindre justeringar som återstår.

Efter att kulverten lagts igen på Lelången-banan behöver sträckan vara orörd under vintern för att massorna ska sätta sig. Samtidigt förbereds belysningspunkterna som ska lysa upp den framtida gång- och cykelvägen. Under våren 2018 kommer sedan sträckan att färdigställas med ytskikt och belysning.

Provtagning genomförd

För att undersöka om det fanns några rester av farliga ämnen i marken, utmed gamla Lelångebanan har en miljöprovtagning genomförts innan arbetet startade. Det fanns misstanke om att det kunde finnas rester från tidigare järnvägsaktiviteter på sträckan, som i så fall hade behövt åtgärdats innan arbetet kunnat starta. Provsvaren har dock visat att det inte finns några föroreningar i marken.

Så gjordes provtagningen

I samråd med Dalslands Miljö- och Energiförbund beslutades att markprov skulle tas med cirka 400 meters mellanrum.

Översta skiktet utgjordes av fin sand och därefter sand, grus med inslag av sten och berg. Djupet på borrhålen varierade mellan 0,3-1,5m.

Vilka analyser som skulle göras på proverna bestämdes utifrån samråd med konsult, laboratorium samt kontroll med Trafikverket, vilka utför markmiljöprover på liknande platser. Analyserna som gjordes på markprover från gamla Lelångenbanan är:

  • PSLP1 som är analys på bekämpningsmedel i form av pesticider,
    gyfosat/Ampa.  
  • MTOT_HG  som är visar bland annat grundämnen som finns i petrolium/olja samt tungmetaller och kvicksilver.
  • Samt järn och mangan.

Analysresultaten av de inskickade proverna redovisades i en rapport ca 10-12dagar efter att provet inkommit till
laboratoriet.

Naturvårdsverket har generella riktvärden för förorenad mark och resultaten från markproverna utefter gamla Lelångebanan har då jämförts med dessa riktvärden. De parametrar som gått att jämföra har visat sig ligga under
och mycket under riktvärdena från Naturvårdsverket.

illustration

Så här kommer gång-/cykelbanan att se ut från andra sidan av Höljen. Klicka på bilden för att förstora den. Illustration av Jana Ziegler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson