Motion om den planerade rondellen i Skåpakorsningen återremitterades

Bild

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen om den planerade rondellen i Skåpakorsningen för att fördjupa dialogen med företrädare för den tunga trafiken.

Jerker Johansson, centerpartiet, har 2017-09-11 lämnat in en motion där han framför att den planerade rondellen är en dålig lösning ur energisynpunkt och att kommunen ska påverka Trafikverket att istället bygga en lösning med separata högersvängfält. Förvaltningen och Trafikverket anser att en cirkulationsplats (rondell) är den bästa lösningen. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

I den regionala planen för transportinfrastruktur för 2014-2025 var 30 miljoner avsatta inom stråkpotten för väg 164. Huvudsyftet är att skapa bättre möjligheter till arbetspendling på stråken med bil och kollektivtrafik. Det handlar i hög utsträckning om att åtgärda flaskhalsar och genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar tillgängligheten på stråken.

Det är Bengtsfors kommun som har fört fram behovet av en cirkulationsplats i Skåpaforskorsningen. Den dåliga trafiksäkerheten i Skåpaforskorsningen fördes fram som en brist i arbetet med stråkpotten för väg 164. Trafikverket har utrett förutsättningarna och vilka lösningar som är möjliga, bland annat högersvängfält och cirkulationsplats. Enligt Trafikverket skulle en lösning med högersvängfält enligt Johanssons förslag inte lösa de trafiksäkerhets-problem som finns i korsningen. Primärt för att denna lösning inte skulle innebära någon förbättring för den mest farliga trafiksituationen (vänstersväng från Åmålshållet), inte innebära någon hastighetssänkning och inte heller vara säker för korsande cykel- eller gångtrafik.

En cirkulationsplats innebär en försämring för trafiken i norr- och södergående riktning på väg 172, särskilt för den tunga trafiken. Miljömässigt innebär det högre utsläpp. För att motverka dessa problem och underlätta för trafiken på 172:an planeras cirkulationsplatsen ges en oval utformning.

En cirkulationsplats innebär å andra sidan stora trafiksäkerhetsvinster, för samtliga trafikslag. För en gång- och cykelväg mellan Bengtsfors och Skåpafors är en cirkulationsplats en förutsättning för att få till en passage över väg 164/172.

Både de positiva och de negativa effekterna har vägts in i Trafikverkets bedömning där de kommit fram till att en cirkulationsplats i Skåpaforskorsningen är den bästa lösningen. Förvaltningen delar denna slutsats.

Per Jonsson (c) yrkade vid kommunfullmäktiges sammanträde på återremiss för en fördjupad dialog med företrädare för den tunga trafiken. Jerker Johansson (c) yrkade bifall till motionen.

Efter omröstning beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att fördjupa dialogen med företrädare för den tunga trafiken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson