Budget 2018 i korthet

Bild

Kostnaderna för kommunens äldreomsorg står för 27,5 procent av kommunens budget.

Kommunfullmäktige har antagit kommunens budget för 2018 med utblick för åren 2019-2021. Här kommer en sammanfattning av vissa ändringar och satsningar i kommande års budget. Budgeten baseras på en oförändrad skattesats samt en befolkningsökning på 70 personer, vilket innebär förbättrade skatteintäkter och statsbidrag.

I budgetarbetet har man fokuserat särskilt på följande fyra områden:

Verksamhet som finansieras via tillfälliga medel från stat eller annan myndighet

Idag finansieras delar av kommunens verksamhet med statsbidrag och medel från bland andra Migrationsverket. De medlen är att betrakta som tillfälliga. Vissa av statsbidragen kommer att försvinna nästa år och vissa kommer att vara kvar under 2018, men sedan minska i en takt som vi idag inte känner till. I en del fall kommer också motsvarande kostnader att försvinna, men det kommer att krävas ett aktivt arbete med att anpassa verksamheten utifrån att intäkterna försvinner. Totalt sett beräknas 70-90 miljoner kronor, innevarande år, finansieras via tillfälliga medel från stat eller andra myndigheter.

Personaltäthet inom särskilda boenden

Frågan om personaltätheten på våra särskilda boenden har diskuterats intensivt de senaste åren.
Idag ligger personaltätheten i Bengtsfors kommun på 0,61 personal per boendeplats, vilket är lågt i jämförelse med många närliggande kommuner och enligt socialstyrelsens riktlinjer om bemanning i demensboende.
För att förbättra personaltätheten inom vård och omsorg avsätts 3,5 miljoner kronor. Målet är 0,67 personal per boendeplats 2018. Intentionen är sedan att tätheten ska öka med 0,01 per år för att år 2021 ligga på 0,70 personal per boendeplats.

Attraktivitetshöjande åtgärder I Billingsfors

Olika utvecklingsprojekt pågår i Billingsfors tillsammans med föreningar och privatpersoner. Tanken är att skapa bra verksamheter, öka attraktiviteten och tryggheten i området.
Under 2017 har ett antal satsningar gjorts, bland annat har två fastigheter köpts in för att göra genomfarten mer attraktiv och det har beslutats att bygga en lekpark/multiplan. En del i att öka attraktiviteten på orten är också det utvecklingsprojekt som pågår på Solbackens särskilda boende.
I budgeten finns därför med kostnader för lekparken/multiplanen samt för utvecklingsprojektet på Solbacken.

Ökade befogenheter och ökat ansvar i förvaltningen

En nyhet i årets budget är att förvaltningen får en större frihet att disponera pengar inom respektive verksamhetsområde. Det innebär också att det ställs högre krav på förvaltningen att göra prioriteringar och anpassa sig till förändrade förutsättningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson