Vi gör en översyn av hastigheterna - vad tycker du?

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har påbörjat en hastighetsöversyn i tätorterna med målet att sänka hastigheterna. Nu vill vi höra dina synpunkter när det gäller hastigheter på våra gator och vägar.

Varför sänkt hastighet?

Rätt hastigheten är en förutsättning för att minska antalet olyckor och bidrar till förståelse och ökad hänsyn i trafiken. De tydligaste effekterna av en sänkt hastighet finns i en förbättrad trafiksäkerhet och åtgärden skulle därmed kunna bidra till att Nollvisionen uppnås. Enligt forskning vet vi att hastigheter över 38 km/h innebär, i nio fall av tio, att den oskyddade trafikanten med största sannolikhet omkommer vid kollision med fordon.

Att sänka hastigheten innebär också en minskning av koloxidutsläppen och bullernivåerna. En sänkning av hastigheten från 50 till 40 km/h reducerar koloxidutsläppen med 10 procent och bullernivåer med cirka 2 decibel.

Förslag till nya hastigheter

  • På det kommunala gatunätet i Bengtsfors, Billingsfors, Bäckefors och Dals Långed föreslås bashastigheten sänkas från 50 km/h till 40 km/h.
  • På de statliga genomfartsvägarna föreslås hastigheterna på utsatta sträckor sänkas, se kartor över respektive ort.
  • I Gustavsfors, Skåpafors och Ödskölt bedöms bashastigheten 50 km/h kunna behållas på det kommunala gatunätet.
  • 30 km/h kommer även fortsättningsvis enbart att användas på väldigt korta sträckor där det verkligen behövs så som vid skolor.

Förslaget bygger på handboken ”Rätt fart i staden” som tagits fram av SKL, (Sveriges kommuner och Landsting) i samarbete med Trafikverket.

Förslag till nya hastigheter per ort

Möjlighet att lämna synpunkter

Till och med den 4 juni är du välkommen att lämna synpunkter på förslagen till hastighetsförändringar i tätorterna i vår kommun. Använd formuläret här nedanför.

Tycker du att förslagen i hastighetsöversynen i stort är rätt?  *
Multiple selection
Här kan du ange om du har synpunkter om andra ställen där hastigheten bör ändras eller ses över. Var noga med att ange vilken plats du avser genom att skriva gatunamn och ort.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson