Bengtsfors

Bild

Svart linje visar förslag till sänkt hastighet från 50 till 40 km/h inom tätbebyggt område längs väg 2206. Grå linje visar förslag till bibehållen hastighet om 50 km/h längs väg 172. Blå linje visar förslag till sänkning från 50 till 40 km/h inom tätbebyggt område,

Det kommunala vägnätet

Hastigheten på det kommunala gatunätet är generellt för hög, i många fall avsevärt högre än gällande 50 km/h. Bashastigheten föreslås sänkas till 40 km/h för att uppnå en sänkning av hastigheten.

Vid Franserudsskolan behålls 30 km/h och Storgatan utgör ett gångfartsområde.

Det statliga vägnätet

De statliga vägarna är väg 172 (Strömgatan och Karlsbergsgatan) och väg 2206 (Floraleden och Strandvägen). Väg 172 är utpekad som prioriterad väg för godstransporter.

De största trafiksäkerhetsproblemen finns på väg 2206. På Floraleden genom centrum är problemet för höga hastigheter och behov av säkra passager för oskyddade trafikanter mellan centrum och Centralparken samt Sågudden. På Strandvägen finns många farliga utfarter från fastigheter med
dålig sikt och inga gångbanor. Därför föreslås att hastigheten sänks till 40 km/h mellan rondellen och Grean.

Då väg 172 är en viktig för genomfartstrafik och det finns separata gång- och cykelbanor längs större delen av sträckan (genom Majbergdal saknas gång- och cykelbana, men utbyggnad planeras inom 3 år) föreslås hastigheten 50 km/h behållas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson