Bygglovsbefriade åtgärder

Illustration över åtgärder som är bygglovsbefriade.

Illustration över åtgärder som är bygglovsbefriade. Illustratör: Kiran Maini Gerhardsson.

Olika åtgärder kan vara bygglovsbefriade beroende på ifall du bor inom eller utanför detaljplanelagt område. Ta gärna kontakt med oss om du funderar på om ditt planerade bygge kräver lov eller inte.

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du ändå göra en anmälan.

Inom detaljplanelagt område

Följande åtgärder för en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov inom detaljplan:

 • Altan – om den inte bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt, men den måste ligga minst 4,5 meter från tomtgräns och den får inte vara så hög att det går att inreda ett förråd under.
 • Mur eller plank vid en uteplats i anslutning till huset, under förutsättning att muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.
 • En eller flera friggebodar. Den sammanlagda arean får inte överstiga 15 kvadratmeter, höjden från mark till taknock får inte överstiga 3 meter och avståndet till tomtgränsen ska vara minst 4,5 meter.
 • Skärmtak över altan, balkong eller entré på sammanlagt max 15 kvadratmeter. Taket får inte sträcka sig längre ut än 3,6 meter från fasadlivet och närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Staket (genomsiktligt) upp till en höjd av 80 centimeter.
 • Byta fasadfärg eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Obs! Mur, plank, altan, skärmtak eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver skriftligt medgivande från granne. Detta krav gäller även gränsen mot gata, park eller dylikt.

Utanför sammanhållen bebyggelse/detaljplan

Förutom ovanstående åtgärder kan du, utanför detaljplan göra följande utan bygglov:

 • Tillbyggnader upp till 30 kvadratmeter, dock max 50 procent av ursprunglig byggnadsarea, är befriade från bygglovplikt. Med tillbyggnad avses till exempel ett nytt rum, inglasad altan eller en extra våning.
 • För nybyggnation av fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset gäller att garage upp till 50 kvadratmeter och gäststuga, uthus eller växthus upp till 30 kvadratmeter är befriade från bygglovplikt. Den sammanlagda arean av befintliga och nya komplementbyggnader får uppgå till max 50 kvadratmeter. Den sammanlagda arean för komplementbyggnader bör ej överstiga huvudbyggnadens area.

Attefallshus

Följande regler gäller för så kallade Attefallshus. Åtgärderna kan göras utan bygglov för en- och tvåbostadshus:

 • Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd. (Kräver bygganmälan.) Ytan kan fördelas på flera byggnader men måste ligga i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma som för friggebodar). Attefallshus får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Dessa hus får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. (Kräver bygganmälan.) Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd. Den får inte heller hamna närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
 • Tillbyggnad med högst två takkupor. Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till. Får omfatta högst halva takfallet. Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

Följande åtgärder kommer att kunna genomföras utan bygglov för enbostadshus:

 • Inredning av ytterligare en bostad. (Kräver bygganmälan.)

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för de så kallade friggebodarna finns kvar. Man får alltså bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större komplementbyggnad/komplementbostadsbyggnad på 25 kvadratmeter.

Övriga tillstånd

Trots bygglovsbefrielse kan det krävas andra tillstånd, till exempel strandskyddsdispens eller tillstånd inom naturskyddsområde.

Det finns också vissa områden i kommunen där det krävs bygglov för åtgärder som normalt är bygglovbefriade. Det gäller oftast områden med intressant kulturmiljö.

Relaterad information
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Sidan publicerad av: Anna Sandström