Grill- och eldningsförbud råder

Eldningsförbudet kvarstår, trots regnskurar! The fire ban remains despite rain showers!

Stäng meddelande

Behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen innehåller bestämmelser om hur personuppgifter får behandlas. Kommunens socialtjänst gör alltid en utredning i samband med att du ansöker om någon typ av bistånd, för att kunna komma fram till vilken typ av hjälp eller stöd som är bäst.

Utredningarna innehåller alltid personuppgifter av olika slag. Socialtjänsten får behandla personuppgifter om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för verksamheten. Du som registrerats kan inte motsätta dig att personuppgifterna behandlas.
Socialtjänsten är enligt socialtjänstlagen skyldig att dokumentera de utredningar som ligger till grund för olika beslut om bistånd och insatser och att föra löpande journalanteckningar i pågående ärende.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter kan vara personnummer, adress, inkomst, arbetsgivare, telefonnummer och liknande saker men även uppgifter av betydligt känsligare natur. Personuppgifterna omfattas av den sekretess som gäller inom kommunens socialtjänst. Ibland är socialtjänsten enligt lag skyldig att lämna ut uppgifter till annan myndighet till exempel kriminalvården när de genomför personundersökning i samband med att ett brott begåtts.

Förvaring av personuppgifter

Dokumentation och beslut sparas på en dator som är skyddad mot stöld, intrång, brand, skadegörelse och liknande. Uppgifterna gallras i regel efter fem år, vilket innebär att dessa handlingar förstörs. Så länge uppgifterna lagras på dator krypteras de för att hindra obehörig åtkomst.

Begäran om registerutdrag

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked efter skriftlig ansökan om de handlingar som gäller dig och som förvaras hos socialtjänsten. I regel har du också rätt att få ta del av de uppgifter som rör barn som du är vårdnadshavare för, men det finns även inskränkningar i denna rätt när det kan utgöra en fara för barnet att föräldern får tillgång till uppgifterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson