Lantmannen 4

Planområdet är markerat med röd linje.

Förslag till detaljplan är utställd för granskning under perioden 3 februari - 2 mars 2020

För fastigheten Lantmannen 4 (Storgatan 38) gäller en detaljplan som antogs 2001. Nu prövas en planändring med syfte att öka byggrätten på höjden med en ytterligare våning, och mot Kinadalsvägen för att möjliggöra tillbyggnation av entré med personhiss. På gårdsplanen mot Floraleden föreslås att komplementbyggnader såsom uteservering och förråd ska kunna byggas. 

Förslaget till ändring av detaljplan är utställt för granskning under tiden 3 februari – 2 mars 2020. Granskningen är ett tillfälle för myndigheter, ägare till angränsande fastigheter och andra berörda att lämna synpunkter på förslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Genomfört samråd

Planförslaget var utställt för samråd 21 oktober - 11 november 2019. De synpunkter som inkom under samrådet har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse, beslutad av kommunstyrelsens allmänna utskott i december 2019.

Granskningshandlingar och samrådsredogörelsen hittar du nedan.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningshandling Plankarta 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 530 kB 2020-01-31 13.32
Granskningshandling Planbeskrivning 2020-01-20.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-01-31 13.32
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdföppnas i nytt fönster 104.5 kB 2020-01-31 13.33
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 134.9 kB 2020-01-31 13.33

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1B.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter lämnar du enklast med hjälp av vår e-tjänst. Vi tar också emot synpunkter via e-post eller brev.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Linnéa Larsson
Planhandläggare
0531-52 61 21
linnea.larsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 februari 2020
Sidan publicerad av: Linnea Larsson