Vången 1:80 med flera

Planområdet är beläget strax norr om Bäckefors tätort i anslutning till riksväg 172, markerat med röd cirkel i kartan.

Förslag till detaljplan har varit utställt för samråd under perioden 28 maj-30 juni 2021.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för anläggande av en omlastningsterminal för virke från lastbil till tåg samt upplag för lagring av flis och aska inom del av fastigheten Vången 1:80 m fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände vid sitt möte den 18 maj 2021 att ett förslag till detaljplan över del av fastigheten Vången 1:80 m fl, kan gå ut på samråd.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arkeologisk utredning - Förvaltningen för kulturutveckling 2020.pdföppnas i nytt fönster 7.1 MB 2021-05-26 09.27
Biotopkartering Kallebäck - Calluna 2020A.pdföppnas i nytt fönster 17.2 MB 2021-05-26 09.27
Buller och vibration - Tyrens 2020A.pdföppnas i nytt fönster 2 MB 2021-05-26 09.27
Dagvattenutredning för detaljplan av Bäckefors terminalen - Sigma Civil 2021C.pdföppnas i nytt fönster 16.7 MB 2021-05-26 09.34
Funktionsutredning Bäckefors virkesterminal vers 3.1 - TRV 2020.pdföppnas i nytt fönster 4.2 MB 2021-05-26 09.34
Illustrationsplan Samråd 2021-05-17.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB 2021-05-26 09.34
Kulturhistorisk förstudie - Sigma Civil 2020A.pdföppnas i nytt fönster 21.8 MB 2021-05-26 09.46
Miljökonsekvensbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 11.4 MB 2021-05-26 09.46
Miljöutredning förorening Bäckefors - Sigma Civil 2021B.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2021-05-26 09.46
Naturvärdesinventering Bäckefors - Calluna 2021A.pdföppnas i nytt fönster 17.8 MB 2021-05-26 09.46
Planbeskrivning Samråd 2021-05-17.pdföppnas i nytt fönster 8 MB 2021-05-26 10.01
Plankarta Samråd 2021-05-17.pdföppnas i nytt fönster 988.9 kB 2021-05-26 10.01
PM Grundvattenutredning Bäckefors - Calluna 2021B.pdföppnas i nytt fönster 7.4 MB 2021-05-26 10.01
PM Grundvattenutredning Bäckefors kontrollprovtagning mars 2021, Calluna 2021C.pdföppnas i nytt fönster 9.2 MB 2021-05-26 10.01
PM Högspänning - Tyrens 2020C.pdföppnas i nytt fönster 265.5 kB 2021-05-26 10.01
PM Trafik Detaljplan - Sigma Civil 2021D.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2021-05-26 10.01
Påverkan på Ödskölts moar från nyetablering - Bergab 2020.pdföppnas i nytt fönster 811 kB 2021-05-26 10.01
Riskutredning till detaljplan - Tyrens 2020B.pdföppnas i nytt fönster 489.8 kB 2021-05-26 10.01
Teknisk PM Geoteknik - Sigma Civil 2021A.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2021-05-26 10.01
Undersökning av kiselalger och bottenfauna i Kallebäcken - Calluna 2020A.pdföppnas i nytt fönster 8.9 MB 2021-05-26 10.01
Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdföppnas i nytt fönster 736.1 kB 2021-05-26 10.01
Översiktlig hydrogeologisk utredning - Sigma Civil 2020B.pdföppnas i nytt fönster 878.8 kB 2021-05-26 10.01

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter ska framföras skriftligt.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juli 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström