Vången 1:80 med flera

Karta över Sulfitenområdet

Planen gäller det rödmarkerade området, klicka för större bild.

Förslag till detaljplan är utställd för granskning under perioden 13 december 2021 – 24 januari 2022.

Kommunstyrelsens allmänna utskott godkände vid sitt möte 2021-12-07, att ett förslag till detaljplan över del av fastigheten Vången 1:80 m fl, kan gå ut på granskning. Planområdet är beläget strax norr om Bäckefors tätort i anslutning till riksväg 172.

Syftet med planförslaget är att skapa förutsättningar för anläggande av en omlastningsterminal för virke från lastbil till tåg, samt upplag för lagring av flis och aska inom del av fastigheten Vången 1:80 m fl.

Planförslaget finns utställt för granskning under tiden 13 december 2021 – 24 januari 2022.

Dokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1 Planbeskrivning Granskningshandling.pdf , 8 MB, öppnas i nytt fönster. 8 MB 2021-12-13 08.54
2 Plankarta Granskningshandling.pdf , 1 MB, öppnas i nytt fönster. 1 MB 2021-12-13 08.54
3 Illustrationskarta Granskningshandling.pdf , 1004.2 kB, öppnas i nytt fönster. 1004.2 kB 2021-12-13 08.54
4 Undersökning om betydande miljöpåverkan.pdf , 736.1 kB, öppnas i nytt fönster. 736.1 kB 2021-12-13 08.54
5 Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling.pdf , 15.3 MB, öppnas i nytt fönster. 15.3 MB 2021-12-13 08.54
7 Funktionsutredning.pdf , 4.2 MB, öppnas i nytt fönster. 4.2 MB 2021-12-13 08.54
8 Arkeologisk utredning - Förvaltningen för kulturutveckling 2020B.pdf , 7.1 MB, öppnas i nytt fönster. 7.1 MB 2021-12-13 08.54
9 Påverkan på Ödskölts moar från nyetablering - Bergab 2020C.pdf , 799.1 kB, öppnas i nytt fönster. 799.1 kB 2021-12-13 08.54
10 PM Högspänning - Tyrens 2020D.pdf , 245.4 kB, öppnas i nytt fönster. 245.4 kB 2021-12-13 08.54
11 Riskutredning Tyrens 2020E.pdf , 454.2 kB, öppnas i nytt fönster. 454.2 kB 2021-12-13 08.54
12 Undersökning av kiselalger och bottenfauna Calluna 2020F.pdf , 8.9 MB, öppnas i nytt fönster. 8.9 MB 2021-12-13 08.54
13 Biotopkartering Calluna 2021A.pdf , 17.2 MB, öppnas i nytt fönster. 17.2 MB 2021-12-13 08.54
14 Naturvärdesinventering Calluna 2021A.pdf , 17.8 MB, öppnas i nytt fönster. 17.8 MB 2021-12-13 08.54
15 PM Grundvattenutredning Calluna 2021C.pdf , 7.4 MB, öppnas i nytt fönster. 7.4 MB 2021-12-13 08.54
16 PM Grundvattenutredning kontrollprovtagning Calluna 2021D.pdf , 9.2 MB, öppnas i nytt fönster. 9.2 MB 2021-12-13 08.54
17 Tekniskt PM Geoteknik Sigma Civil 2021E.pdf , 804.8 kB, öppnas i nytt fönster. 804.8 kB 2021-12-13 08.54
18 Markteknisk undersökningsrapport Sigma Civil 2021F.pdf , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. 1.1 MB 2021-12-13 08.54
19 Kulturhistorisk förstudie Sigma Civil 2021G.pdf , 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. 6.9 MB 2021-12-13 08.54
20 Buller och vibration Tyréns 2021H.pdf , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster. 2.3 MB 2021-12-13 08.54
21 Utlåtande kring fågelfauna Calluna 2021I.pdf , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2021-12-13 08.54
22 Miljöutredning förorening Sigma Civil 2021J.pdf , 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2021-12-13 08.54
23 Dagvattenutredning Sigma Civil 2021K.pdf , 39.8 MB, öppnas i nytt fönster. 39.8 MB 2021-12-13 08.54
24 PM Trafik Sigma Civil 2021L.pdf , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2021-12-13 08.54
25 Översiktlig hydrogeologisk utredning, Sigma Civil 2020M.pdf , 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. 4.9 MB 2021-12-13 08.54
Samrådsredogörelsen 2021-11-30.pdf , 394.9 kB, öppnas i nytt fönster. 394.9 kB 2021-12-13 08.54

Dokumenten finns, under utställningsperioden, även tillgängliga på kommunhuset i Bengtsfors, Majbergsvägen 1.
Kommunhusets öppettider.

Synpunkter

Om du har synpunkter på förslaget ska dessa framföras skriftligt senast utställningens sista dag. Om du lämnar dina synpunkter för sent kan du förlora rätten att överklaga beslutet om att anta planen. Dina synpunkter ska framföras skriftligt.

E-postadress: samhallsbyggnad@bengtsfors.se

Postadress: Samhällsbyggnadsenheten, Box 14, 666 21 Bengtsfors

Kontakt

Maria Andersson
Plan- och bygglovschef
0531-52 61 23
maria.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2021
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson