Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ändringar i kommunens bolagskoncern

Bild

Så här ser bolagskoncernen ut i Bengtsfors kommun efter kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige har beslutat ändra kommunkoncernens bolagskonstruktion. Huvudsakligen innebär det att moderbolaget Bengtsfors Teknik AB tas bort. Se organisationsskiss här ovan.

Kommunfullmäktige gav samtidigt kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag till genomförandeplan för verkställande av bolagsstrukturen och förvaltningen fick uppdraget att ta fram förslag till reviderade styrdokument.

Bakgrund till beslutet

Nuvarande bolagsstruktur antogs 2016 och syftet var att stärka ägarens ledning och styrning av bolagen. En av åtgärderna var att moderbolagets styrelse var densamma som kommunstyrelsens allmänna utskott och kommunchefen var tillika VD.

Under 2017 kom återigen frågan upp om behovet av en ytterligare översyn av bolagens organisation med syfte att förenkla och tydliggöra ledning och styrning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson