Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Båtplatser och gästhamn under utredning

Båtbrygga

Brygga SIdan södra 2. Foto: Niklas Eriksson

I Bengtsfors kommun finns 194 båtplatser fördelade på 9 bryggor som tekniska området sköter. 174 av båtplatserna finns i Bengtsfors och de resterande 20 i Billingsfors. Idag har kommunstyrelsen gett förvaltning i uppdrag att utreda alternativa driftsformer. Nu ska förvaltningen se om det finns privata aktörer, föreningar, byalag eller annan aktör som kan vara intresserade.

Frågan gäller om skötsel av båtplatser och gästhamn kan göras av någon annan än kommunen. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge förvaltningen i uppdrag att utreda alternativa driftformer för båtplatser och gästhamn i Bengtsfors och Billingsfors.

I beslutet efterlyser kommunstyrelsen att utredningen bör innefatta kostnadskalkyler samt bedömning av samtliga relevanta kostnader, inklusive eventuella avvecklingskostnader, vid olika driftformer.

Olika driftsformer

En alternativ driftform är att upphandla driften. Kommunen kan genom detta pröva om ett privat företag eller förening kan ta över driften över båtplatserna. Ytterligare en alternativ driftform är intraprenad som innebär att kommunalt anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under företagsliknande former, men det yttersta ansvaret ligger hos kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2018
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson