Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Återremiss i ärendet kring moduler för hemlösa

Kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet om modulboende för hemlösa till kommunstyrelsens sociala utskott för att ta fram nuvarande och framtida behov, samt att utreda andra alternativ till boende för socialt utsatta grupper. Ett ekonomiskt underlag för intern och extern placering ska redovisas.

Bakgrund

Individ- och familjeomsorgen har i samverkan med andra aktörer utrett förutsättningarna för att kommunen skall kunna erbjuda boendealternativ för personer som har svårt att etablera sig på ordinarie bostadsmarknad.

Flertalet personer har av olika orsaker svårt att erhålla bostad, men ofta finns missbruk, psykisk ohälsa eller samsjuklighet med som en komponent.

Utifrån gällande lagstiftning har kommunen ett ansvar för att alla människor skall kunna erbjudas någon form av bostad om deras behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen i maj 2017 och förvaltningen fick då i uppdrag att ta fram ett komplett underlag inklusive kostnadskalkyl inför finansiering av moduler för boende med placering i Skåpafors i anslutning till
Folkets hus eller annan lämplig tomt i Skåpafors.

Uppskattningsvis är ca tio personer att betrakta som hemlösa i kommunen, varav två står helt utan eget boende.

Boendemarknaden i kommunen är ansträngd. Befolkningsantalet har ökat och tillgången till lägenheter begränsad. Behov av alternativa bostäder bedöms alltså föreligga.

Planen med modulboende är att Bengtsfors kommun ska kunna erbjuda enkla boendelösningar som ska ses som tillfälliga lösningar i avvaktan på att personen kan bli så pass väl fungerande att han eller hon kan erhålla
förstahands- andrahands- eller socialt kontrakt som en mer permanent bostadslösning.

De boende i den föreslagna boendeformen bör ges möjligheten till tillsyn av deras boende med regelbundenhet. I dagsläget bedömer verksamheten att tillsyn kan ske i befintlig verksamhet; dels via socialtjänstens resursteam, dels eventuellt via socialpsykiatrins boendestöd om behov av boendestöd föreligger.

Installation och etablering för moduler med två lägenheter på den aktuella platsen cirka 400 metet norr om  Folketshus i Skåpafors skulle att kosta ca 670 000 kronor. Kostnaderna består av framdragning av vatten och avlopp, el samt ombyggnad av befintlig modul.

För att lösa situationen för de hemlösa har tre frågor ställts till styrelsen i Bengtsforshus AB och
dessa har besvarats och protokollförts efter styrelsemötet 2018-01-22. Svaret från styrelsen är att Bengtsforshus inte kommer att arbeta för att inom bolagets verksamhet hitta kategoriboende för hemlösa som inte har möjlighet att få ett eget kontrakt.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 februari 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson