Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fortsatt uppgång i betyg om företagsklimat

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Svenskt näringsliv presenterar nu enkätsvaren från årets undersökning om företagsklimatet. Bengtsfors kommun har näst högst betyg av kommunerna i Dalsland och Fyrbodal. Dals Ed innehar som tidigare år högsta betygen.

31 000 företagare och 7 000 kommunpolitiker har tyckt till om företagsklimatet i sina respektive kommuner. Resultaten kommer sedan utgöra grunden i den ranking som presenteras under oktober 2018.

Bengtsfors visar en fortsatt uppgång i betyget. Det sammanfattade betyget på näringslivsklimatet i kommunen är 3,7 i jämförelse med 3,57 i fjol. Betygen ges på en skala 1-6. Rikssnittet är 3,4 i årets undersökning.

Samverkan, dialog, information och bemötande är nyckelord för ett positivt företagsklimat, vilket visar sig i både enkätsvar och de frågeställningar företagen nämner som prioriterade, säger kommunchef Göran Eriksson.

Det fortsatt stigande betyget är ett resultat av det långsiktiga arbetet med näringslivsstrategins fokusområden samt projektet ”Förenkla helt enkelt”. En rad olika kort- och långsiktiga aktiviteter, projekt och samverkan internt och externt ligger till grund för resultatet, säger Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare.

Resultatet överensstämmer även med servicemätningen Insikt där Bengtsfors kommun placerade sig på plats nummer 25 med ett nöjd-kund-index på 77.

Av 17 enkätfrågor som betygsätts har kommunen en uppgång på femton av frågorna och på två frågor en nedgång.

Ett flertal projekt och aktiviteteter som syftar till att nå målsättningen inom våra fokusområden kompetens, växande småföretag, besöksnäring och handel pågår. Fokusområdena i näringslivsstrategin är fortfarande i högsta grad aktuella och både kort- och långsiktiga handlings- och aktivitetsplaner sätter fokus på frågor som näringslivet lyfter fram som viktiga för ett gott företagsklimat.

Några positiva förändringar som sticker ut lite extra i årets resultat:

  • Kommunpolitikernas attityder till företagande
  • Allmänhetens attityder till företagande
  • Förbättrad dialog mellan företag och kommunledning
  • Kommunens information till företagen
  • Företagens egna initiativ till att förbättra företagsklimatet
  • Tillgången på arbetskraft med rätt kompetens

På tre frågor i undersökningen får vi betyget 4,0 eller högre, vilket anses vara ett mycket bra reslultat:

  • Allmänhetens attityder till företagande
  • Skolands attityder till företagande
  • Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag
Sammanfattning av resultat Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimat för Bengtsfors kommun

Frågeställning

Resultat 2018

Resultat 2017

Förändring

Förändring procent

Jämförelse med rikssnitt

Företagsklimatet


Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen?

3,7

3,57

0,13

3,6 %

över

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Sverige?

3,43

3,34

0,09

2,7 %

över

Attityter till företagande


Kommunpolitikernas attityder till företagande

3,96

3,73

0,23

6,2 %

över

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande

3,66

3,52

0,14

4,0 %

över

Allmänhetens attityder till företagande

4

3,7

0,3

8,1 %

över

Skolans attityder till företagande

4

3,84

0,16

4,2

över

Medias attityder till företagande

3,82

3,9

-0,08

-2,1 %

över

Kommunens myndighetsutövning


Kommunens service till företagen

3,46

3,34

0,12

3,6 %

över

Kommunens tillämpning av lagar och regler

3,57

3,55

0,02

0,6 %

över

Kommunens upphandling

3,24

3,1

0,14

4,5 %

över

Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata företag

4

3,83

0,17

4,4 %

över

Information och dialog


Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän)

3,63

3,39

0,24

7,1 %

över

Kommunens information till företagen

3,55

3,25

0,3

9,2 %

över

Företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimatet

3,81

3,59

0,22

6,1 %

över

Förutsättningar för företagande


Hur är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens

2,83

2,6

0,23

8,8 %

över

Vägnät, tåg- och flygförbindelser

1,92

1,93

-0,01

-0,5 %

under

Tele- och IT-nät

3,61

3,39

0,22

6,5 %

under

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson