Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Budget och mål antagna

Bengtsfors gästhamn

Foto: Niklas Eriksson

Budget för 2019 med utblick över åren 2020-2022 antogs av kommunfullmäktige den 26 november. Vid samma tillfälle beslutades även om mål som kommunens verksamheter ska arbeta efter de kommande åren.

Bengtsfors kommuns invånare erbjuds en:

God, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Människors trygghet i vardagen är en av kommunens viktigaste uppgifter. Barn och unga ska stödjas tidigt för att klara skola och yrkesliv. Människor i behov av försörjningsstöd ska stöttas och stärkas till egenförsörjning. Fokus ska ligga på tidiga insatser; oavsett var i livet invånarna befinner sig. Sociala området arbetar kunskapsbaserat och innovativt. Digital utveckling och välfärdsteknologi ska ge möjligheter till ökad livskvalitet, trygghet och självständighet för den äldre och högre effektivitet inom äldreomsorgen.

Målformulering

Mätning

Mål och jämförelser

Öka lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknik.

Antal lösningar mäts löpande

Två per år

Öka andel nöjda brukare inom hemtjänsten.

Helhetsbedömning hemtjänst en gång per år

95 index

(2017: 96 index)

(2016: 94 index)

(2015: 89 index)

Öka andel nöjda brukare inom särskilt boende.

Helhetsbedömning särskilt boende en gång per år

95 index

(2017: 87 index)
(2016: 93 index)

(2015: 89 index)

Öka andel nöjda brukare inom LSS.

Enkät om trivsel och personal en gång per år

95 index

(2016: 94 %)

Minska antal hushåll med försörjningsstöd längre än ett år.

Månadsvis mätning av antal hushåll med försörjningsstöd

Minska med 5 % per år

(Januari 2017: 156)
(November 2017: 96)

 

Bengtsfors kommun har en:

God och jämlik utbildning

Utbildning är den viktigaste faktorn för en framtida god hälsa. All pedagogisk verksamhet ska utgå från varje individs unika förmåga. Den ska skapa förutsättningar för måluppfyllelse samt motivation för fortsatta studier och etablering på arbetsmarknaden och för livslångt lärande. Invånarna ska som människor kunna växa och vara en del i det ständigt förändrade kunskaps- och informationssamhället. Alla barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldighet och möjligheter oavsett förutsättningar.

Målformulering

Mätning

Mål och jämförelser

Elever i grundskolan ska, utifrån sin förmåga, nå så högt meritvärde som möjligt.

Andel elever som förbättrat sitt meritvärde mellan årskurs 6 och 9 mäts två gånger per år

95 %

Elevernas måluppfyllelse i de tidiga skolåren ska säkerställas.

Andel elever som kan läsa efter årskurs ett mäts en gång per år

100 %

Öka andel behöriga till studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram.

Andel behöriga mäts två gånger per år

Studieförb.: 70 %

Yrkesförb.: 80 %

Öka andel unga som är i jobb eller studier två år efter avslutad gymnasieutbildning.

Andel ungdomar mäts en gång per år

90 %

Fler elever ska uppleva sin skolgång positivt.

Elevenkät i årskurs 5 och 8 en gång per år

Årskurs 5: 93 %

Årskurs 8: 82 %

(Årskurs 5, 2014: 93 %)

(Årskurs 8, 2014: 71 %)

Samtliga studerande ska klara målen i SFI inom utsatt tid.

Andel studerande som klarar målen mäts två gånger per år

100 %

Öka andel nöjda föräldrar inom förskolan.

Mätning en gång per år

95 index

 

Bengtsfors kommun har ett:

Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv

Bengtsfors kommun ska upplevas som en attraktiv kommun där goda relationer och korta beslutsvägar präglar kontakterna med företagen. Kommunen ska driva offensiva satsningar för att attrahera investeringar och nyetableringar.

Målformulering

Mätning

Mål och jämförelser

Förbättrat näringslivsklimat.

Omdöme i Svenskt Näringslivs enkät en gång per år

2022: 4,0 i snitt

(2017: 3,57 i snitt)

(2016: 3,5 i snitt)

Förbättrat näringslivsklimat.

Svenskt Näringslivs ranking en gång per år

2022: "topp 100"

(2017: Rank 154)

(2016: Rank 167)

Förbättra resultatet i INSIKT.

Nöjd kundindex totalt INSIKT vare kvartal

79 index

(2018: 77 index)

(2013: 71 index)

Förbättra förutsättningarna för företagens kompetensförsörjning.

Enkät: tillgång till kompetens en gång per år

2020: betyg 3,2 och plats 150

(2017: betyg 2,8 och plats 207)

Förbättra förutsättningarna för företagens kompetensförsörjning.

Enkät: skolans attityder till företagande en gång per år

2020: betyg 4,2 och plats 60

(2017: betyg 4,0 och plats 99)

Öka antal nya företag.

Nya företag per 1000 invånare i kommunen (Bolagsverket) en gång per år

2020: 4 stycken och plats 200

(2017: 2,81 stycken och plats 272)

Öka antal nya företag.

Nya företag mäts löpande

2020: 88

(2017: 62)


Bengtsfors kommun har ett:

Aktivt och nyskapande kultur- och fritidsutbud för alla

Människors välbefinnande, utveckling och upplevelser är grundläggande för att skapa en kreativ och fungerande livsmiljö. Att skapa attraktiva platser där kultur spelar en aktiv roll blir allt viktigare, både för att skapa ett meningsfyllt liv för boende och besökare men också för att stimulera tillväxt. Ett närmare samarbete mellan kultur och näringsliv ska främjas och strukturella möjligheter via samverkan till kulturaktiviteter genom ökad tillgänglighet, för alla åldrar ska skapas.

Målformulering

Mätning

Mål och jämförelser

Fler medborgare ska uppleva att kultur- och fritidsutbudet är bra.

Index - fritidsmöjligheter medborgarundersökning en gång per år

65 index

(2017: 55 index)

(2015: 52 index)

Fler medborgare ska uppleva att kommunen är attraktiv.

Nöjd-region-index medborgarundersökning en gång per år

65 index

(2017: 56 index)

(2015: 53 index)

Förutsättningarna för ett rikt friluftsliv ska förbättras.

Ranking i Sveriges friluftskommun en gång per år

Rank 150

(2017: rank 179)

 

Bengtsfors kommun är en:

Attraktiv arbetsgivare

Personalen ska erbjudas trygga anställningar och en god arbetsmiljö. Arbetsplatsen skall genomsyras av öppenhet, förtroende, delaktighet och personalens idéer har genomslagskraft. Kommunen måste också säkerställa behovet av personalresurser och kompetens på kort och lång sikt samt planera för att kunna ersätta ledarpositioner och andra nyckelfunktioner.

Mål

Mätning

Mål och jämförelser

Fortsatt låg nivå på sjukfrånvaron.

Månadsvis sjukfrånvarostatistik

5 %

(2017: 5,47 %)

(2016: 5,14 %)

Förbättra kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Enkät: hållbart medarbetarengagemang en gång per år

80 index

(2014: 78 index)

Förbättra kommunens attraktivitet som arbetsgivare.

Implementera planen Heltid 2018-2021

Målen i planen ska infrias.

Förbättrat arbete med kompetensförsörjning.

Antal behörig personal mäts två gånger per år

Högre andel behörig personal än tidigare år

Fler anställda ska utnyttja friskvårdsbidraget

Antal som utnyttjar friskvårdsbidraget mäts två gånger per år

Öka med 5 procentenheter

 

Bengtsfors kommun har en:

Tydlig ekonomistyrning och god kontroll

Kommunen har som strategiskt mål att utföra all verksamhet med tydlig kvalitet och resultatredovisning, med en effektiv resursanvändning och med en god framförhållning inför förändrade finansiella förutsättningar.

Mål

Mätning

Mål och jämförelser

Balanskravsresultatet ska minst ligga på nivån för god ekonomisk hushållning.

Balanskravsresultat mäts två gånger per år

1,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag

(2016: 5,7 %)

(2015: 3,4 %)

(2014: 0,01 %)

Verksamhetens nettokostnad ska inte överstiga budgeterad nivå.

Avvikelse mellan faktisk och budgeterad nettokostnad mäts tre gånger per år

≥ 0 tkr

Investeringsprojekt ska följas upp kontinuerligt.

Tre uppföljningar avseende ekonomi, tidplan etc. per år

Uppföljning minst tre gånger per år.

Soliditeten (exklusive RUR) ska förbättras

Soliditet exklusive RUR mäts två gånger per år

45 %

(2017: 42,6 %)

(2016: 47,8 %)

(2015: 43,8 %)

 

Bengtsfors kommun är en:

Hållbar kommun - både miljömässigt och socialt

Kommunen ska arbeta för en resurseffektiv och ansvarsfull utveckling för att säkerställa att nuvarande och kommande generationer får en hälsosam, god och socialt utvecklande miljö.

Mål

Mätning

Mål och jämförelser

Minska mängden matsvinn.

Matsvinnet mäts två gånger per år

Minska matsvinnet med 10 % mellan varje mättillfälle eller med 20 % årligen.

Minskad energiförbrukning i kommunens lokaler.

Total energiåtgång mäts två gånger per år

Minska energiförbrukningen med 1 % per mättillfälle eller med 2 % årligen.

Livsmedelspolicyns mål om andel ekologiska inköp ska nås

Andel ekologiska livsmedelsinköp mäts två gånger per år

20 %

Andelen fossilfria fordon ska öka.

Andel fossilfria fordon mäts två gånger per år

Öka med 10 procentenheter per år

Minska mängden farligt avfall som har hamnat fel i hushållsavfallet.

Vikt farligt avfall vid årlig plockanalys mäts en gång per år

Vikten farligt avfall ska understiga föregående år och 0 senast 2025.

(2017: 0,98 kilo per person)

Minska mängden hushållsavfall som samlas in i kärl.

Insamlade mängder kärlavfall samt årliga plockanalyser görs en gång per år

Mängden avfall ska understiga föregående år och ha minskat med 20 % 2025 (jämfört med 2016).

Minska ungdomsarbetslösheten.

Månadsvis arbetsmarknadsstatistik

Max 5 % över snittet för länet.

 

Bengtsfors kommun har:

Attraktiva och trygga närmiljöer

Kommunen ska tillhandahålla fysiska miljöer – både utomhus såsom gator, vägar, allmänna platser, parker, grönytor och inomhus i kommunens lokaler för medborgares verksamheter. Lokaler ska upplevas attraktiva, välskötta, välfungerande, tillgängliga och trygga i samspel med både människa och miljö. Torg och allmänna platser ska utformas till levande offentliga mötesrum som inspirerar människor att vistas och verka i dem.

Mål

Mätning

Mål och jämförelser

Fler medborgare ska känna sig trygga.

Index - trygghet medborgarundersökning en gång per år

75 index

(2015: 65 index)

Förbättra förnyelsegraden för gatubeläggning.

Förnyelsegrad
-mäts en gång per år

3 %

Fler medborgare ska vara nöjda med gång- och cykelvägar.

Index - gång- och cykelvägar medborgarundersökning en gång per år

75 index

Fler medborgare ska vara nöjda med VA-verksamheten.

Index - vatten och avlopp medborgarundersökning en gång per år

75 index

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 januari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström