Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Medborgarundersökning visar bättre information och ökat förtroende

illustration

Illustration: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har genomfört en medborgarundersökning via SCB (Statistiska centralbyrån).  
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.

Tre olika delar

Undersökningen består av tre olika delar:

  1. Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  2. Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
  3. Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och
    verksamheter.

Resultat del 1 - Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på?

I årets undersökning är betygsindex NRI förbättrat på de flesta områden för Bengtsfors kommun, exempelvis faktorer som hur många som kan tänka sig att rekommendera andra att flytta hit, arbetsmöjligheter, kommunikationer och trygghet har alla ökat. Endast kommersiellt utbud har blivit sämre i jämförelse med föregående år.

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Bengtsfors kommun som en plats att bo och leva på blev 57. NRI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev
62. NRI för Bengtsfors kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Men i årets undersökning har kommunen sammanfattningsvis ökat från 56 till 57 i NRI.

Som en slutsats av resultaten i del 1 bör arbetsmöjligheter och kommunikationer prioriteras för att få nöjdare medborgare.

Resultat del 2 - Hur ser medborgarna i på kommunens verksamheter?

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet (Nöjd-Medborgar-Index (NMI), det vill säga hur
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 62 i Bengtsfors kommun. NMI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 56.

NMI förbättrades inom de flesta områden såsom bemötande, förskola, grundskola, stöd för utsatta, räddningstjänst, renhållning samt vatten och avlopp. Däremot försämrades resultatet för gång-/cykelvägar, gator och vägar samt miljöarbetet.

Bengtsfors kommun deltog även i medborgarundersökningen hösten 2010, våren 2013, våren 2015 och hösten 2017. NMI för Bengtsfors kommun blev 55 i årets undersökning.

Diagram

Diagram som visar utveckling av Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande ochTillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Bengtsfors kommun.De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

Hur ser medborgarna i Bengtsfors kommun på sitt inflytande i kommunen?

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Bengtsfors kommun blev 43. NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018
blev 42. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdena kontakt samt information högre. NII är något försämrat för hur nöjda medborgarna är med möjligheterna att komma i kontakt med kommunens politiker.

Kommunikationsarbetet är viktigt och genom det ökar vi kunskapen och förtroendet för vår organisation. Det är riktigt kul att vi ser så tydliga resultat av våra satsningar, säger kommunchef Göran Eriksson.


Diagram

Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Bengtsfors kommun. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson