Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Så ser det politiska styret ut

Under mandatperioden 2019-2022 regerar en minoritet bestående av Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna. I kommunfullmäktige har dessa partier 17 av totalt 31 platser.

Kommunstyrelsen

Politiskt styre

Övre raden från vänster: Stig Bertilsson (M), Per Eriksson (S), Per Jonsson (C), Krister Stensson (M), Christina Lundqvist (S). Nedre raden från vänster: Jimmy Bjerkansmo (C), Besnik Dautaj (S), Susanne Öhrn (S), Christer Andréasson (SD). Till kommunstyrelsen hör en förvaltning där medarbetarna i Bengtsfors kommun är anställda. Förvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden. Kommunchefen är kommunens högsta tjänsteman och chef över förvaltningen. Utskotten har uppföljnings- och utvecklingsansvar för respektive verksamhetsområde i förvaltningen.

Kommunstyrelsen lyder under kommunfullmäktige som är kommunens högst beslutande organ. De är ansvariga för kommunens operativa arbete och ekonomi. De samordnar och leder kommunens verksamheter och förbereder ärenden till och verkställer kommunfullmäktiges beslut.

I kommunstyrelsen sitter nio ledamöter (se bild ovan). Kommunstyrelsens ordförande är Stig Bertilsson (M) som även har benämningen kommunalråd. Till sin hjälp har kommunstyrelsen fyra politiska tillsatta utskott vars främsta uppgift är att bereda ärenden inför beslut i kommunstyrelsen. Varje utskott består av tre ledamöter.

Allmänna utskottet (AU)

Det allmänna utskottet bereder ärenden inom ekonomi, personal, organisation, näringsliv, styrning, strategisk planering, investeringar, infrastruktur, kollektivtrafik, detaljplanering, exploatering, fastighetsaffärer inklusive avtalsfrågor.

Ledamöter i arbetsutskottet

Namn

Partitillhörighet

Befattning

Stig Bertilsson

M

Ordförande

Per Eriksson

S

vice ordförande

Per Jonsson

C

2:e vice ordförande

Sociala utskottet (SU)

Sociala utskottet bereder ärenden inom vård, omsorg och IFO.

Ledamöter i sociala utskottet

Namn

Partitillhörighet

Befattning

Jimmy Bjerkansmo

C

Ordförande

Susanne Öhrn

S

vice ordförande

Krister Stensson

M

Ledamot

Utbildningsutskottet (UU)

Utbildningsutskottet bereder barn-, utbildnings-, fritids- och kulturärenden.

Ledamöter i utbildningsutskottet

Namn

Partitillhörighet

Befattning

Per Jonsson

C

Ordförande

Anders Sandén

S

vice ordförande

Anna-Greta Strömberg

KD

Ledamot

Tekniska utskottet (TU)

Tekniska utskottet bereder ärenden inom teknisk försörjning, underhåll av gator, fastigheter, parker och allmänna platser, skogs, VA, fjärrvärme, renhållning, hyresavtal, kost, städ och vissa operativa frågor för räddningstjänsten.

Ledamöter i tekniska utskottet

Namn

Partitillhörighet

Befattning

Ulf Nelson

M

Ordförande

Christina Lundqvist

S

vice ordförande

Kåre Karlsson

C

Ledamot

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden

Från vänster: Leif Johansson (C), Sten-Åke Jansson (S) och Owe Gustafsson (M).

Myndighetsnämnden som består av tre ledamöter ansvarar för tillsynsärenden och myndighetsutövning för ärenden inom plan- och bygg, trafik, strandskydd, räddningstjänst, alkohol och tobak, lotteri, färdtjänst samt adoption. Det finns ingen förvaltning knuten till myndighetsnämnden. De tjänstemän som utför myndighetsnämndens operativa arbete är anställda i kommunstyrelsens förvaltning och arbetar i de olika verksamhetsområdena.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström