Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor vilande

Foto: Anna Sandström

Kommunstyrelsen beslutar att ha kommunala rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor vilande under perioden 2019-2022. I flera år har rådet försökt att på olika sätt öka engagemanget kring rådets frågor. I brist på lokala organisationer (för personer med funktionsnedsättningar) som vill och kan engagera sig, läggs nu det kommunala rådet för funktionsnedsättning och funktionshindersfrågor i malpåse under den pågående mandatperioden.

Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen ska utreda olika former för samverkan där politiker, tjänstemän och individer med funktionsnedsättningar möts i diskussioner kring funktionshindersfrågor. Förvaltningen ska också ta fram riktlinjer för ett större omtag om mänskliga rättigheter, där funktionsnedsättningar och funktionshindersfrågor får fokus.

Rådet för kommunala funktionsnedsättnings- och funktionshindersfrågor är kommunens organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunstyrelsen och företrädare för handikapporganisationerna i kommunen.

Syftet med rådet är att:

  • Förstärka inflytandet i frågor gällande funktionshindrade.
  • Verka för att frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder beaktas i verksamhetsplanering.
  • Verka för att frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder beaktas i kommunstyrelsen och myndighetsnämnden.
  • Vara referensorgan i frågor rörande funktionsnedsättningar och funktionshinder.
  • Initiera nya frågor gällande funktionsnedsättningar och funktionshinder.
  • Vara forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
  • Rådet är ingen beslutsinstans.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson