Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Sanering inför bostadsbygge på Sulfitenområdet

Kommunstyrelsen har beslutat att fortsätta med genomförande av projektet att sanera de obebyggda tomterna på Sulfitenområdet. Bengtsfors kommun har sju obebyggda tomter på Sulfitenområdet i Bengtsfors (markerade med blått på kartan ovan). De får inte säljas eller bebyggas innan de sanerats. Flera exploatörer har visat intresse för tomterna för att kunna bygga parhus med hyresrätter.

Möjligheten att genomföra en sanering av tomterna uppstod då Länsstyrelsen har beviljat kommunen ett bidrag på 8,2 miljoner kronor. Saneringens totala kostnad beräknas till 9,1 miljoner kronor, varav kommunen står för 900 000 kronor. Kommunstyrelsen beslutade i september 2019, att acceptera villkoren för bidraget och att uppdra åt förvaltningen att genomföra projektet. Kommunstyrelsen tog i december 2019 ställning till fortsättningen av projektet och därmed påbörjas genomförandefasen. Kommunstyrelsen beslutade också att saneringsentreprenaden ska genomföras med kort genomförandetid, vilket innebär att arbetet ska genomföras på kortast möjligast tid för att minska störningarna för de boende i området.

Föroreningshalterna i jorden (av främst bly och andra metaller) är låga till måttliga och medför mycket liten risk för att bo och leva på platsen, men nuvarande lagstiftning kräver en sanering innan de kan tas i bruk. Syftet med en sanering är att öka bostadsbyggandet genom långsiktig och hållbar utveckling av området och Bengtsfors tätort i stort.

Information om att en eventuell sanering är på gång har skickats ut till fastighetsägare i området och mer information kommer nu att gå ut till fastighetsägarna när det är klart att projektet går vidare in i genomförandefasen. När projektet kommit igång kommer fastighetsägarna i området bjudas in till informationsmöte.


Historik kring området

Bengtsfors Sulfit AB var belägen vid Bengtsfors köping vid sjön Lelångens sydspets där nuvarande Sulfitenområdet ligger. Fabriken uppfördes i början av 1900-talet och bolagets ändamål var att driva fabriksrörelse och idka handel. 1916-1919 byggdes en spritfabrik och 1919 tillverkades blekt sulfitmassa avsedd för förädling till konstsilke.
Där producerades 5000 ton oblekt sulfit massa per år. Antalet arbetare var cirka 120. Efter en konkurs 1915 köptes bolaget av ett konsortium där Ekman & Co ingick. 1964 avvecklades rörelsen. (Källa riksarkivet)

Resterna av Bengtsfors sulfit revs på 1970-talet och det nuvarande bostadsområdet byggdes under 80-90-talet på platsen där Bengtsfors Sulfit AB legat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson