Ny VA-taxa från 1 april 2020

Foto: Niklas Eriksson

En ny VA-taxa (taxa för vatten och avlopp) har beslutats av kommunfullmäktige. Taxan börjar att gälla från den 1 april 2020. Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen som anger att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat. VA-verksamheten är en monopol verksamhet som styrs av självkostnadsprincipen, vilket betyder att den helt finansieras av anslutna kunder genom VA-taxan. Som boende i Bengtsfors kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är man en del av vårt VA-kollektiv. Det betyder att man tillsammans med andra anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Vårt uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

VA-taxan har genomlysts och förslag på förändringar har lagts fram för att stimulera effektivare mätning och en skäligare kostnadsfördelning som speglar VA-enhetens reella kostnader. Beslutet innebär en höjning av taxans brukningsavgifter på tre procent.

I VA-planen har det uppmärksammats ett behov av att genomlysa taxan och i synnerhet anläggningsavgifterna för att på ett medvetet sätt kunna ta ställning till hur de påverkar en hållbar taxeutveckling i kommunen. Under genomlysningen har taxan granskats i sin helhet och reviderats, dels för att intäkterna ska spegla VA-enhetens kostnadsfördelning mellan dricksvatten, spillvatten samt dagvatten bättre och dels för att stimulera en effektivare flödesmätning enligt branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer.

Här finns de nya avgifterna som gäller från 1 april 2020

Här kan du ladda ner och läsa hela VA-taxan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson