Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Frågor och svar om Corona

Denna information publicerades: 2020-06-22 09.11

Informationen uppdaterades senast: 2020-06-29 10.46

Här har vi samlat de vanligaste funderingarna kring de åtgärder och insatser Bengtsfors kommun vidtagit och fortsätter att vidta för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.

Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att skicka in den till oss så svarar vi så snart vi kan. Din fråga kan också komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.

Smittspridning och antal smittade

Svar publicerat: 2020-06-01

Du som har en konstaterad Covid-19-smitta ska hålla dig isolerad i ditt hem. Du bedöms som smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

Om du tagit ett positivt test men inte uppvisar några symtom bedöms du som smittfri sju dagar efter provsvaret. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om du nyligen haft symtom förenliga med Covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst två dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst två dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Folkhälsomyndighetens vägledning om smittfrihet efter Covid-19länk till annan webbplats

Svar publicerat: 2020-05-15

Svaret är fortfarande ja, det kommer vi att göra. Det gäller dock inte om smittan gäller vår egen personal. Däremot kommer vi att informera om konstaterad smitta bland brukare/vårdtagare på något av våra boenden. I det fallet informerar vi med avseende på att höja medvetenheten om smittorisken i samhället, precis som du skriver.

Artikeln i Dalslänningen handlade om smitta bland vår personal och enligt vår rutin kommunicerar vi inte våra medarbetares hälsotillstånd till allmänheten, oavsett sjukdomstillstånd. Att en medarbetare själv går ut i media och talar om sitt sjukdomstillstånd är inget vi lägger oss i, det är upp till var och en att ta ansvar för sitt agerande i den frågan.

Coronaviruset har nått en allmän smittspridning i samhället vilket innebär att vem du än möter på jobbet, i din vardag eller i mataffären kan bära på smittan. Det är därmed inget konstigt att smittan har nått Bengtsfors kommun. Att det finns eventuella smittade bland vår personal är därför ingen avgörande information för att göra det vi alla måste göra; hålla avstånd, tvätta händerna etc. för att hindra smittan att nå de äldre och svaga i samhället.

Vårt primära fokus i den här pandemin är att skydda våra brukare och vårdtagare och att inte föra in smittan till dessa redan svaga och utsatta grupper. Det gör vi genom att följa de basala hygienrutiner som rekommenderas och stanna hemma om vi är sjuka.

Svar publicerat: 2020-05-15

Svaret på den här frågan får delas upp i flera olika delar beroende på vem som är smittad. Det som är lika för samtliga grupper är att alla omfattas av sekretess.

När det gäller vår personal är vår rutin att inte kommunicera deras hälsotillstånd till allmänheten oavsett sjukdom, det är en viktig princip för oss. Det gör att vi inte talar om hur många som är smittade eller var i kommunen smittan finns. Våra enheter är små och lokalkännedomen stor vilket kan göra det möjligt att identifiera eller spekulera i vem som är drabbad. Vårt primära fokus i den här pandemin är att skydda våra brukare och vårdtagare. Det gör vi genom att följa de basala hygienrutiner som rekommenderas och stanna hemma om vi är sjuka.

Att våra medarbetare själv går ut i media och talar om sitt sjukdomstillstånd är inget vi lägger oss i, det är upp till var och en att ta ansvar för sitt agerande i den frågan.

När det gäller konstaterad smitta bland allmänheten är det ingen statistik vi som kommun förfogar över, den finns hos Västra Götalandsregionen som redovisar den på sin hemsida. Om en kommun har färre än tio konstaterade fall redovisas inte någon statistik för den kommunen.

Västra Götalandsregionens Covid-19-statistiklänk till annan webbplats

Smitta bland brukare och vårdtagare i vår verksamhet kommer vi att kommunicera den dagen vi får kännedom om det. Det är i första hand berörda personer (anhöriga, personal etc.) som informeras och i andra hand allmänhet. Anledningen till kommunikationen i det här fallet är primärt att öka medvetenheten om smittan och smittorisken i ett försök att hindra spridningen till äldre och svaga i samhället. Vi går dock inte ut med vilket boende som är drabbat av samma anledningar beskrivna i ovanstående stycke.

Svar publicerat: 2020-04-29

Det är en bra fråga och vi önskar att vi kunde ge dig ett bra svar. Som du skriver så ligger vi ett antal veckor efter Stockholm när det gäller smittspridning, hur många är svårt att säga.

På Västra Götalandsregionens hemsida finns en utvecklingskurva samt statistik över antal inlagda patienter på regionens sjukhus. Denna information uppdateras dagligen och kan vara ett sätt att hålla koll på läget i regionen, det är i första hand antal patienter inom NU-sjukvården som speglar smittan i vårt närområde.

Västra Götalandsregionen har också börjat att redovisa statistik med bland annat antal bekräftade fall per kommun. Statistiken uppdateras vanligtvis på fredagar.

Västra Götalandsregionens hemsida för regionala rapporter om Covid-19länk till annan webbplats

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en Sverigekarta där man kan jämföra antal sjukdomsfall i förhållande till invånarantal mellan olika regioner.

Folkhälsomyndighetens statistik över Covid-19-smitta.länk till annan webbplats

På SVT:s hemsida finns diagram som visar utvecklingen i olika regioner.

SVT:s hemsida om Corona-virusets spridninglänk till annan webbplats

Hur utvecklingen i Bengtsfors kommun eller Dalsland ser ut i förhållande till Västra Götalandsregionen eller andra regioner är dessvärre inte heller något vi har svaret på. Utvecklingen kan snabbt ta olika vändningar beroende på hur människor rör sig och tar ansvar för att förhindra smittspridning i övrigt.

Svar publicerat: 2020-04-15

Om du syftar på Dals-Eds information om smitta på äldreboende så kommer vi att arbeta efter följande princip vid en konstaterad smitta inom vår vård och omsorg: vi informerar övriga boende, personal och anhöriga. Därefter informerar vi allmänheten. Att vi inte har någon konstaterad smitta är inget vi informerar om då den informationen snabbt kan bli inaktuell i det läge vi befinner oss i.

Läs mer på vår sida "Bengtsfors kommun publicerar inte information om smittade".

Svar publicerat: 2020-04-14

Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnas ingen information om smittade, misstänkt smittade eller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar vi aldrig ut några uppgifter om patienter och kan inte ge svar på frågan.

Västra Götalandsregionen redovisar statistik med bland annat antal bekräftade fall per kommun. Statistiken uppdateras vanligtvis på fredagar.

Statistik över antal bekräftade fall i Västra Götaland - en bit ner på sidan hittar du statistiken fördelad per kommun.länk till annan webbplats

Svar publicerat: 2020-03-24

Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnas ingen information om smittade, misstänkt smittade eller vilka personer som kan behöva provtagning.

Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar vi aldrig ut några uppgifter om patienter och kan inte ge svar på frågan.

Västra Götalandsregionen redovisar statistik med bland annat antal bekräftade fall per kommun. Statistiken uppdateras vanligtvis på fredagar.

Antal fall av covid-19 i Västra Götaland presenteras på regionens hemsidalänk till annan webbplats

Gymnasie- och vuxenutbildning

Distansundervisning för Strömkullgymnasiet, vuxenutbildningen och annan eftergymnasial utbildning är förlängd till den 30 juni. Rektor inom respektive utbildningsform kan göra avsteg från rekommendationen om distansundervisning för mindre grupper av elever och studerande om det krävs för att fullgöra en utbildning eller för att klara läsårets studier.

Barn och unga driver inte spridningen av covid-19 och personal inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper. Mot denna bakgrund har Folkhälsomyndigheten beslutat att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning från och med den 15 juni. Det innebär att gymnasieskolorna kan öppna för vanlig undervisning i klassrummen igen från och med höstterminen 2020.

Mer information om beslutet att öppna för vanlig undervisning finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats

Nej, Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren. Nationella prov genomförs inte i alla gymnasieskolans ämnen och kurser men där de finns utgör elevens resultat en del av betygsunderlaget. Årets betygsättning kommer att genomföras på samma sätt som vanligt men utan att det finns ett nationellt prov att väga in.

Ja, elevhälsan för Strömkullegymnasiets elever fortsätter att fungera även under den tid då distansutbildning sker. Har du till exempel stöd av kurator, så fortsätter det stödet som planerat.

För elever i kommunal gymnasieskola gäller Bengtsfors kommuns olycksfallsförsäkring heltid, såväl skoltid, fritid som arbetstid.

För elever i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola eller motsvarande samt resa till och från.

Förskola och skola

I år kommer eleverna i förskoleklass till och med årskurs fem att fira skolavslutningen tillsammans med skolans personal i sina klassrum. Anhöriga kommer inte att bjudas in till skolavslutningarna. Det här gäller Bäckeskolan i Bäckefors, Ekhagsskolan i Dals Långed och Franserudsskolan i Bengtsfors.

Torsdagen den 11 juni är det skolavslutning på Bengtsgården. För niorna blir det inget traditionsenligt utspring till uppvaktande anhöriga på skolgården. Istället planeras för avslutning i samband med niornas lunch på Kanalgården, det kommer att bli tal, stipendieutdelning och annan underhållning.

Vid symtom som feber, hosta, ont i halsen, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller svårigheter att andas ska barn stanna hemma från förskolan/skolan. Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till förskolan/skolan efter att barnet blivit friskt.

Du som vårdnadshavare uppmanas att vara uppmärksam på dina barns hälsotillstånd och att hålla dem hemma vid något av ovanstående sjukdomssymtom. Håll barnet hemma även vid lindriga symtom samt 48 timmar efter att barnet blivit friskt. Vid konstaterad Covid-19-smitta gäller även att stanna hemma minst sju dagar sedan insjuknande.

Om en elev insjuknar under skoldagen kontaktar vi dig som vårdnadshavare och bedömer tillsammans om eleven kan gå hem själv . Om inte är det ditt ansvar som vårdnadhavare att hämta ditt barn så snart som möjligt. Eleven får vänta i ett enskilt rum tills du kommer.

Alla elever som är friska ska gå i skolan, även om de har anhöriga som är sjuka. Friska barn är också välkomna till förskolan och fritids.

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen är sjuk är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på förskolan/fritids eller tar med andra sjuka familjemedlemmar. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I dagsläget bedömer de att det, ur ett smittskyddsperspektiv, inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Så länge de inte rekommenderar stängning eller att lokala behov skulle uppstå för stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt vilket kan göra att vi fattar beslut om stängning.

I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan och fullföljer sin skolgång.

Information rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats.

Din oro är förståelig och delas säkerligen med många andra i den situation vi befinner oss i. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du arbeta så länge du inte känner några sjukdomssymtom. Under arbetsdagen och även vid hemkomst är det viktigt med handtvätt och att följa de rekommendationer som finns för hygien på din arbetsplats. Om du behöver diskutera din oro eller din situation ytterligare, ta kontakt med din chef.

Vård och omsorg

Nej, vi har besöksförbud på särskilda boenden och gruppboenden inom LSS i enlighet med regeringens beslut. Den 15 juni meddelades från regeringen att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Från och med fredag den 13 mars har vi haft besöksförbud på alla kommunens boenden. Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Besöksförbudet omfattar även att träffas utanför boendet, efter beslut i ledningsgruppen för kommunens sociala område.

På varje boende finns möjlighet att träffa anhöriga digitalt, här kan du läsa mer om hur det fungerar och vem du ska kontakta.

Det finns också möjlighet att träffas utomhus med en plexiglasskärm som skyddar mot smittspridning.

Lista över stängda boenden i Bengtsfors kommun.

Nej, våra lunchrestauranger på särskilda boenden är stängda för externa besökare.

Generellt sett gäller besöksförbud på våra särskilda boenden såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Generellt sett gäller besöksförbud på våra särskilda boenden såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Nej, vi tar inte emot externa tjänsteutövare/entreprenörer för tillfället. På flera boenden har personalen på boendet själva klippt det brukare som velat bli klippta.

Ja, dagverksamheterna på våra särskilda boenden är stängd för externa besökare.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Det kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av.

Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de göras per telefon istället.

Om du är 70 år eller äldre och inte kan få hjälp med att handla av någon i din närhet finns hjälp att få.

Information om de insatser som finns i dagsläget för att få varor levererade.

I nuläget utförs städning hos alla som har den insatsen beviljad oavsett ålder. De personer som har beviljade insatser får ta ett eget ansvar och bestämma om man vill ha insatserna utförda eller ej. Ta kontakt med kommunens biståndsenhet med önskemål om att ändra insatser.

Näringsliv och företagande

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent­rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt och ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Om du behöver förlänga kredittiden på fakturor från Bengtsfors kommun, är du välkommen att ta kontakt med vår ekonomienhet för en diskussion.

Kommunen erbjuder handlare möjlighet att, i viss utsträckning och där det är lämpligt, använda gaturummet för avgiftsfri varuexponering.

Bengtsfors kommuns löpande verksamheter

Vi tar ställning till varje specifikt evenemang som vi är med och anordnar. Om det är möjligt försöker vi att hitta alternativa lösningar för evenemanget.

Lista över inställda evenemang.

Just nu finns inga planer på att stänga alla biblioteken. Däremot är flera av bibliotekens aktiviteter inställda en tid framöver. Lista över stängda mötesplatser/kommunala verksamheter och inställda aktiviteter.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket gör att detta beslut kan komma att ändras.

Socialtjänstens verksamheter har öppet som vanligt. Om du är frisk och har ett bokat besök så ska du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Kontakta i så fall socialtjänsten/din handläggare via telefon eller mejl för en avstämning eller för att boka en ny tid. Vi har möjlighet att ha möten i olika former såsom telefon eller Skype.

Ja, i nuläget är våra fritidsgårdar öppna. Det är dock viktigt att du som har förkylningssymptom såsom hosta, feber, snuva eller annat stannar hemma. Vi tar in max 15 besökare i taget.

Enheten för arbete- och integrationsenheten är stängd för spontanbesök tillsvidare. Har du bokat besök, ring kundtjänst så släpps du in. Om du vill boka ett besök, ring vår kundtjänst eller använd vår e-tjänst för tidsbokning.länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till kundtjänst.

Övriga frågor

De nyheter som finns i de ljusblå "boxarna" är daterade, de senaste nyheterna ligger överst i respektive box. Det går dessvärre inte att se vilken övrig information på sidan som uppdaterats. Man får skumma igenom och läsa det man inte känner igen sen tidigare.

Närhälsan Bengtsfors vårdcentral erbjuder provtagning för allmänheten. Har du haft symtom på covid-19 i minst 24 timmar erbjuder de kostnadsfri provtagning. Ta med legitimation och tänkt på att hålla avstånd. OBS! Testet gäller endast pågående infektion och ger inte svar på om man tidigare haft covid-19. 

Mer information och kontaktuppgifter finns på Närhälsans hemsida.länk till annan webbplats

Om du är anställd av Bengtsfors kommun kan du eventuellt erbjudas provtagning via jobbet. Ta kontakt med din chef för diskussion.

Alla butiksinnehavare i Sverige är skyldiga, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det är till exempel deras ansvar att begränsa antal kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Att undvika trängsel och hålla avstånd till andra är också något som vi alla måste tänka på i olika situationer och på olika platser, till exempel när vi handlar i matbutiker eller i andra butiker. Tillsammans har vi ett ansvar för att förhindra att smittan sprids.

Ja, du är välkommen med din intresseanmälan även om du saknar vårdutbildning. Vi erbjuder en kortare grundutbildning till de personer vi anser lämpliga för uppdraget.

Här kan du läsa mer om utbildningen.

Här kan du anmäla ditt intresse för arbete hos oss under pandemin.länk till annan webbplats

Coronaviruset sprids i första hand som kontakt- och droppsmitta, det vill säga genom fysisk kontakt mellan personer eller från droppar som sprids i luften när någon hostar eller nyser. Viruset smittas alltså från sjuka människor och inte genom exempelvis paket och postförsändelser. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om dina symtom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Det är inte Bengtsfors kommun som ansvarar för busstrafik/allmänna kommunikationsmedel i kommunen. Om din fråga avser Västtrafiks linjetrafik finns information på deras hemsida. https://www.vasttrafik.se/info/corona/länk till annan webbplats

Ja, det kan du under förutsättning att du är frisk. Tänk på att hålla avstånd till andra och undvik trängsel och köer. Folkhälsomyndighetens rekommendation föreskriver att restaurangbesökare ska äta och dricka sittandes vid bord.

Ett alternativ är att köpa hämtmat och äta hemma, du stöttar de lokala restaurangerna och tar ditt ansvar att förhindra smittspridningen i samhället.

Om du vill arbeta som volontär ska du kontakta Frivilligcentralen Förgätmigej, 0735-19 31 04.

Bengtsfors kommun tar inte emot volontärsarbetare i våra verksamheter, däremot är du välkommen att anmäla dig som vikarie ifall vi skulle behöva ta in extra personal vid bemanningsproblem. Anmäl ditt intresse med hjälp av vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Som kommun kan vi inte besluta att företag inte får utföra arbeten med den personal man har att tillgå. Ska den typen av beslut fattas så är det nationella myndigheter som gör det.

Skicka in din fråga till oss

Din fråga kan komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.


Fyll i din e-postadress om du vill ha ett personligt svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström