Frågor och svar om Corona

Denna information publicerades: 2020-09-30 13.30

Informationen uppdaterades senast: 2021-01-18 11.24

Här har vi samlat de vanligaste funderingarna kring de åtgärder och insatser Bengtsfors kommun vidtagit och fortsätter att vidta för att förhindra smittspridning av Coronaviruset.

Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att skicka in den till oss så svarar vi så snart vi kan. Din fråga kan också komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.

Smittspridning och antal smittade

Vi har tyvärr inte möjlighet att ge ett fullständigt svar på din fråga, det ligger utanför vårt ansvar som kommun.

Om du eller dina närstående har ett positivt antikroppstest kan det innebära en ökad möjlighet till umgänge. Enligt Folkhälsomyndighetens hemsida behöver du dock fortsätta att följa de allmänna råden även om du fått ett positivt testresultat.länk till annan webbplats

VId frågor om covid-19 kan du ringa telefonnummer 113 13, dit kan du exempelvis vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom.

Alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19, det är alltså verksamhetens ansvar och inte kommunens. För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör affärer och butiker begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt, informera kunder om att handla på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt exempelvis genom att handla ensam och på tider då det inte förekommer trängsel, ta fram alternativa lösningar till kassaköer och utlämning av varor samt anvisa hur långt kunderna bör stå ifrån varandra.

Det svenska Corona-strategin bygger på personligt ansvar och du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Svar publicerat: 2020-11-27

Bokningen som gäller bröllopet var gjord för länge sedan. Vi informerade hyresgästerna om olämpligheten med att ha bröllop under nuvarande omständigheter. De fick skriftliga instruktioner om de skärpta råd som gäller och de fick även skriva under att de skulle följa dessa råd.

Vi kontrollerade möjligheterna att avboka arrangemanget med våra jurister och fick veta att det inte var möjligt. Vi hade också kontakt med Polisen för att undersöka om de hade möjlighet att göra tillsyn, men de skärpta råden och rekommendationerna är endast råd och det finns ingen sanktion/eller är brottsligt att bryta mot dem, så det var inte heller en möjlig väg att gå.

Däremot finns det ett stort personligt ansvar både hos den som arrangerar något dylikt och för den som är bjuden. Det är väldigt tydligt att de skärpta råden avråder från alla typer av sammankomster som bröllop exempelvis. Vi hade gärna sett att bröllopet inte genomfördes, men hade inte några möjligheter att stoppa det. För din information har vi stoppat uthyrning av samlingslokaler tillsvidare.

Hur många personer som befann sig på bröllopet har vi ingen information om, enligt de som hyrde höll man sig till restriktionerna som vid tiden för arrangemanget angav max 50 personer.

Vad gäller Bengtsgården så stämmer det att det finns en smittspridning där, i enlighet med Smittskydd Västra Götalands principer kommenterar vi inte om det är personal eller elever som är smittade. Huruvida det finns en koppling mellan bröllopet och smittspridningen på Bengtsgården är inget Bengtsfors kommun har kännedom om. Det är Smittskydd Västra Götaland som hanterar smittspårning. Det finns många möjliga smittovägar nu när smittan finns överallt i samhället.

Gymnasie- och vuxenutbildning

Om en elev insjuknar under skoldagen ska hen gå hem så snart som möjligt. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Ja, elevhälsan är öppen för elever under pandemin. Har du till exempel stöd av kurator, så fortsätter det stödet som planerat.

För elever i kommunal gymnasieskola gäller Bengtsfors kommuns olycksfallsförsäkring heltid, såväl skoltid, fritid som arbetstid.

För elever i kommunal vuxenutbildning gäller försäkringen under den tid den försäkrade deltar i av kommunen ordinarie bedriven verksamhet i skola eller motsvarande samt resa till och från.

Senast uppdaterad: 2020-12-03

Vid symtom som feber, hosta, ont i halsen, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller svårigheter att andas ska elev stanna hemma från skolan. Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn med att återgå till skolan efter att eleven är frisk.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns förhållningsregler som gäller vid smitta inom samma hushåll.länk till annan webbplats

Elever som tillhör en riskgrupp samt elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till vårdguiden 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Svar uppdaterat: 2020-11-27

Skolan kan inte garantera att en elev inte blir smittad i skolan men vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att hålla distans mellan eleverna, handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Det kan vara många resenärer under tiderna 06.00-08.30 och 15.00-18.00, så undvik om möjligt att resa dessa tider. Strömkulles skoldagar startar klockan 09.10, så för en del elever kan det fungera att ta en senare buss. Om du har möjlighet välj att gå, cykla eller ta dig fram med eget fordon.

Folkhälsomyndigheten och kollektivtrafikföretagen informerar och genomför åtgärder på bussarna så att resenärer ska hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken.

Som i alla situationer gäller - stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket, undvik att röra vid ögon, näsa och mun.

Förskola och skola

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det, även om de har kvarvarande milda symtom.

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta på skolan. Det är också du som bedömer om ditt barn ska provtas. Samtidigt gäller ordinarie regler kring sjuka elever på skolan. Om en elev insjuknar under dagen ska eleven gå hem och vårdnadshavare kontaktas.

Vid positivt provsvar gäller förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Eleven och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner i samband med provsvar. För sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller vårdcentralen.

I de fall inget prov tagits rekommenderas att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet, kan återgång till skola och annan verksamhet ske även om inget prov tagits. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid symtom som feber, hosta, ont i halsen, snuva, illamående, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller svårigheter att andas ska barn stanna hemma från förskolan/skolan. Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn med att lämna ditt barn till förskolan/skolan efter att barnet blivit friskt.

Uppdaterat 2020-12-01: Folkhälsomyndighetens information om att symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19länk till annan webbplats

Om en elev insjuknar under skoldagen kontaktar vi dig som vårdnadshavare och bedömer tillsammans om eleven kan gå hem själv . Om inte är det ditt ansvar som vårdnadhavare att hämta ditt barn så snart som möjligt. Eleven får vänta i ett enskilt rum tills du kommer.

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177 och i så fall därifrån till behandlande läkare.

Svar uppdaterat: 2020-11-27

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förhindra smittspridning.

Vi följer Smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Så länge de inte bedömer att skolor behöver stängas kommer vi att hålla dem öppna som vanligt.

Vi följer också myndigheters och och regeringens rekommendationer vilka kan ändras snabbt vilket kan göra att vi fattar beslut om stängning.

I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan och fullföljer sin skolgång.

Information rörande reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans hemsidalänk till annan webbplats.

Din oro är förståelig och delas säkerligen med många andra i den situation vi befinner oss i. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska du arbeta så länge du inte känner några sjukdomssymtom. Under arbetsdagen och även vid hemkomst är det viktigt med handtvätt och att följa de rekommendationer som finns för hygien på din arbetsplats. Om du behöver diskutera din oro eller din situation ytterligare, ta kontakt med din chef.

Vård och omsorg

Fram tills nu (18 januari) har vi vaccinerat cirka 200 doser i Bengtsfors kommun. Vi räknar med att få mer doser under veckan.

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats går det att se hur många som vaccinerats i landet och inom kort kommer det även att redovisas på regionnivå.

Västra Götalandsregionens hemsidalänk till annan webbplats finns statistik över hur många doser vaccin som levereras och beräknas levereras per vecka i regionen.

Den sjuksköterska som är ansvarig för det område där du bor kommer att kontakta dig när det är dags för vaccinering. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta denna sjuksköterska. Om du inte är inskriven i kommunens hemsjukvård ska du ta kontakt med vårdcentralen.

Det publiceras under lägesbilden som vi uppdaterar en gång per vecka på torsdagar. Så när det publiceras beror lite på när det kommit till vår kännedom. Innan vi publicerar gör vi en bedömning i enlighet med patientsekretessen och våra rutiner för information. Oavsett så har personal, brukare och anhöriga som behöver få informationen fått den.

Coronaviruset har en stor allmän smittspridning i samhället vilket innebär att vem du än möter på jobbet, i din vardag eller i affären kan bära på smittan. Det är därmed inget konstigt att smittan finns i våra verksamheter. Att det finns eventuella smittade bland vår personal eller patienter är därför ingen avgörande information för att göra det vi alla måste göra; hålla avstånd, tvätta händerna etc.

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva

Ja det går bra, men vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till dig. Det kan innebära att dina tider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att ditt besök planeras om, eller till och med bokas av.

Om du har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan de göras per telefon istället.

I nuläget utförs städning hos alla som har den insatsen beviljad oavsett ålder. De personer som har beviljade insatser får ta ett eget ansvar och bestämma om man vill ha insatserna utförda eller ej. Ta kontakt med kommunens biståndsenhet med önskemål om att ändra insatser.

Näringsliv och företagande

För att undvika spridning av covid-19 inom handeln bör köpcent­rum, affärer, varuhus, butiker och liknande verksamheter begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt och ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten.

Om du behöver förlänga kredittiden på fakturor från Bengtsfors kommun, är du välkommen att ta kontakt med vår ekonomienhet för en diskussion.

Kommunen erbjuder handlare möjlighet att, i viss utsträckning och där det är lämpligt, använda gaturummet för avgiftsfri varuexponering.

Bengtsfors kommuns löpande verksamheter

Vi tar ställning till varje specifikt evenemang som vi är med och anordnar och de kommer alltid att ske inom ramen för Folkhälsomyndighetens riskbedömning för evenemang.

Socialtjänstens verksamheter har öppet som vanligt. Om du är frisk och har ett bokat besök så ska du gå dit. Om du däremot har förkylningssymptom (hosta, feber, snuva eller annat) så ska du stanna hemma. Kontakta i så fall socialtjänsten/din handläggare via telefon eller mejl för en avstämning eller för att boka en ny tid. Vi har möjlighet att ha möten i olika former såsom telefon eller Skype.

Enheten för arbete- och integrationsenheten är stängd för spontanbesök tillsvidare. Har du bokat besök, ring kundtjänst så släpps du in. Om du vill boka ett besök, ring vår kundtjänst eller använd vår e-tjänst för tidsbokning.länk till annan webbplats

Kontaktuppgifter till kundtjänst.

Övriga frågor

Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på din fråga, det ligger utanför vårt ansvar som kommun. Om du behöver hjälp med att hitta information, är du välkommen att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Information om vilka regler som gäller vid inresa till Norge finns även samlat här:

På visit Norways hemsidalänk till annan webbplats

På Grensetjänstens hemsidalänk till annan webbplats

Svar publicerat: 2020-12-11

Om du är anställd inom Bengtsfors kommun erbjuder vi testning av våra medarbetare på Björkåsen i Bengtsfors. Mer information finns på vårt intranät. Du kan också fråga din chef vad som gäller.

Om du jobbar hos någon annan arbetsgivare, fråga din chef vad som gäller eller vänd dig till vårdcentralen på din hemort.

Så länge du inte har några symtom eller någon sammanboende med dig testat positivt för Covid-19 kan du gå till jobbet, men om du har möjlighet att jobba hemifrån är det bra.

De nyheter som finns i de ljusblå "boxarna" är daterade, de senaste nyheterna ligger överst i respektive box. Det går dessvärre inte att se vilken övrig information på sidan som uppdaterats. Man får skumma igenom och läsa det man inte känner igen sen tidigare.

Information om testning och kontaktuppgifter på Närhälsans hemsida.länk till annan webbplats

Om du är anställd av Bengtsfors kommun kan du erbjudas provtagning via jobbet. Mer information finns på kommunens intranät.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa om vad som gäller för handeln och vilket ansvar de har.länk till annan webbplats

Att undvika trängsel och hålla avstånd till andra är också något som vi alla måste tänka på i olika situationer och på olika platser, till exempel när vi handlar i matbutiker eller i andra butiker. Tillsammans har vi ett ansvar för att förhindra att smittan sprids.

Det är inte Bengtsfors kommun som ansvarar för busstrafik/allmänna kommunikationsmedel i kommunen. Om din fråga avser Västtrafiks linjetrafik finns information på deras hemsida. https://www.vasttrafik.se/info/corona/länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-11-05

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd vid serveringsställen från (2020-11-03).länk till annan webbplats

Ett alternativ är att köpa hämtmat och äta hemma, du stöttar de lokala restaurangerna och tar ditt ansvar att förhindra smittspridningen i samhället.

Om du vill arbeta som volontär ska du kontakta Frivilligcentralen Förgätmigej, 0735-19 31 04.

Som kommun kan vi inte besluta att företag inte får utföra arbeten med den personal man har att tillgå. Ska den typen av beslut fattas så är det nationella myndigheter som gör det.

Publicerad: 2020-11-05

Det kan ta längre tid och beror antagligen på ökat tryck på labben som analyserar provsvaren.

Skicka in din fråga till oss

Din fråga kan komma att publiceras på denna sida. Du förblir självklart anonym vid publicering.


Fyll i din e-postadress om du vill ha ett personligt svar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2021
Sidan publicerad av: Anna Sandström