Ökad skadegörelse minskar tryggheten

Foto: Anna Sandström

Antal anmälda brott om skadegörelse och grövre våldsbrott har ökat i kommunen i jämförelse med förra året, men det totala antalet anmälda brott för i år verkar inte öka mot tidigare år visar polisens statistik för 2020 samt prognos för resten av året.

Skadegörelse i form av vandalisering, klotter, krossade fönsterrutor och sönderslagna offentliga miljöer ger en stor
inverkan på oss som bor här. Invånare känner sig otrygga i områden som är särskilt drabbade. Ett sådant område
riskerar också att drabbas av mer vandalisering. Därför är det viktigt att ta bort klotter, rensa upp och vidta åtgärder så snabbt som möjligt.

Förutom att skapa otrygghet medför skadegörelse stora kostnader för såväl samhälle som privatpersoner.

Att brott blir anmälda förbättrar förutsättningarna för en högre polisnärvaro, därför är det viktigt att du som ser eller misstänker ett brott tar ditt ansvar och anmäler eller tipsar polisen. /Göran Eriksson, kommunchef

Klotter

Det är viktigt att ta bort klotter, rensa upp och vidta åtgärder efter skadegörelse så snabbt som möjligt. Det drabbade området riskerar annars att drabbas av mer vandalisering. Foto: Anna Sandström.

Samhällets ansvar

Samhället i form av kommunen, polisen och andra myndigheter har självklart ett stort ansvar för att både motverka
och åtgärda de skador som vandalisering och skadegörelse orsakar. Här redogör vi för de insatser vi som kommun
vidtagit på grund av händelser under året.

Belysning

I samband med branden på fritidsgården i Bengtsfors och vid Granåsgården i vintras, såg vi över belysningen på kommunens fastigheter vilket vi också kommer att fortsätta göra kontinuerligt.

Många tycker att en mörk närmiljö utomhus är otrygg och undviker att gå ut när mörkret har lagt sig. Vår livskvalitet riskerar på så sätt att försämras. Om färre människor rör sig ute på gator och torg, när det är mörkt, blir den sociala och informella kontrollen också mindre. Det kan i sig öka otryggheten och även öka risken för brottslighet.

Med bra belysning i samhället vill vi motverka denna utveckling.

Rondering och bevakning

Rondering och bevakning av offentliga platser är resurskrävande i både tid och pengar. Vi ser därför kameraövervakning som ett intressant alternativ.

Just nu pågår ett arbete med att ansöka om tillstånd för kameraövervakning för de platser där skadegörelse är ett problem. Vi har fått ett första tillstånd av Datainspektionen och förbereder kameraövervakning på en av kommunens fastigheter.

Samverkan

Bengtsfors har ett lokalt brottsförebyggande råd som på uppdrag av kommunstyrelsen planerar och leder det brottsförebyggande arbetet i kommunen. I rådet ingår politiker samt representanter från polisen, kommunens olika verksamhetsområden och Bengtsforshus.

Vi har även en överenskommelse med polisen om hur vi tillsammans ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Dessa överenskommelser följs upp årligen. Kommunens interna samverkan mellan individ- och familjeomsorg och skola är också viktig, då vandalisering och skadegörelse ofta är brott som begås av unga personer.

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett bostadsområde arbetar tillsammans för att förebygga brott och öka tryggheten i området. I skrivande stund finns totalt 69 samverkansområden med 10-12 hushåll i varje område i Bengtsfors kommun.

Det här kan du som invånare göra själv!

Att samhället har ett ansvar i trygghetsarbetet är självklart men vad har du som invånare för ansvar, vad kan du själv göra?

Polisanmäl alla brott eller misstankar om brott

Det är oerhört viktigt att du som råkar ut för något eller ser ett brott anmäler eller tipsar polisen. Det är bland annat viktigt för att:

  • Gärningspersonen ska kunna dömas. Polisen måste känna till brottet för att kunna utreda händelsen och för att åklagaren ska kunna bestämma om målet ska tas upp till rättegång.
  • Du ska kunna söka ersättning. Både försäkringsbolag och Brottsoffermyndigheten kräver i de flesta fall en polisanmälan för att kunna ta ställning till om du har rätt till ersättning.
  • Polisens resurser fördelas bland annat utifrån hur brottsstatistiken ser ut. Områden där det anmäls få eller inga brott antas behöva färre poliser helt enkelt.
  • Tips hjälper polisen att förebygga och bekämpa brott.

  Så gör du för att anmäla och tipsa!

  Ring 112

  Anmäl och tipsa om brott i akuta situationer (pågående brott, till exempel rån eller inbrott). Du kan även använda appen 112 för att ringa och anmäla akuta brott. Din position framgår då av appen.

  Ring 114 14

  Anmäl och tipsa om brott i icke akuta situationer. För att lämna tips, säg ”tips” när du möts av talsvar.

  Besök polisstation

  Stationen i Bengtsfors är öppen på onsdagar mellan 9.00 och 12.00.

  www.polisen.se

  Här kan du anmäla vissa typer av brott, till exempel stöld och inbrott samt lämna tips. Observera att polisen föredrar telefonsamtal före webbanmälan för att kunna ställa följdfrågor etc.

  Delta i trygghetsundersökningar

  Lokala brottsförebyggande rådet genomför årligen trygghetsundersökningar för att få reda på vilka åtgärder som efterfrågas. Det är viktigt att du deltar och lämnar dina synpunkter. De årliga undersökningarna genomförs digitalt.

  Starta ett samverkansområde

  Brott i bostadsmiljön förebyggs bäst med hjälp av en väl fungerande grannsamverkan.

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 26 oktober 2020
  Sidan publicerad av: Anna Sandström