Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Avgift

Vatten- och avloppsverksamheten är taxefinansierad vilket innebär att kostnader inom verksamheten ska täckas av de som är anslutna till nätet.

När kommunen har upprättat en förbindelsepunkt mellan den allmänna VA- anläggningen och din fastighet samt informerat dig som fastighetsägare ska du börja betala avgift.

Taxan överensstämmer med branschorganisationen Svenskt Vattens riktlinjer, som presenteras i publikation P96.

Begrepp

Här finns några centrala begrepp. Klicka på plusset för att läsa förklaringen av varje begrepp.

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader:

 • Kontor
 • Förvaltning
 • Stormarknader
 • Butiker
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Hotell
 • Restauranger
 • Hantverk
 • Småindustri
 • Utbildning
 • Sjukvård

Fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en lägenhet.

Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Anläggningsavgifter

För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet ska erläggas anläggningsavgift/grundavgift (inkopplingsavgift) fördelat enligt nedan .

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift per bostadsfastighet


Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

28 379 kronor

35 474 kronor

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

47 299 kronor

59 124 kronor

en avgift per lägenhet

10 320 kronor

12 900 kronor

en grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats.

10 902 kronor

13 628 kronor

 

För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

Avgift annan fastighet


Utan moms

Med moms

en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

53 602 kronor

67 002 kronor

en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten fastighet

89 350 kronor

111 688 kronor

en grundavgift för bortledande av dagvatten fastighet om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för dagvatten fastighet upprättats

17 109 kronor

21 386 kronor

 

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift.
Avgift utgår med:

Avgift allmän platsmark


Utan moms

Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning

6,42 kronor

7,49 kronor

 

Brukningsavgifter

För bebyggd fastighet ska erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

Brukningsavgifter per fastighet

vattenmätare

Utan moms, kronor

Med moms, kronor

en fast avgift per år och mätare

Q3 4 (Qn 2,5) x 1

Q3 4 (Qn 2,5) x 2

Q3 4 (Qn 2,5) x 3

Q3 4 (Qn 2,5) x 4

Q3 10 (Qn 6) x 1

Q3 10 (Qn 6) x 2

Q3 10 (Qn 6) x 3

Q3 10 (Qn 6) x 4

Q3 16 (Qn 10) x 1

Q3 16 (Qn 10) x 2

Q3 16 (Qn 10) x 3

Q3 16 (Qn 10) x 4

Q3 >16 (Qn >10) x 1


2 919

4 567

6 215

7 863

8 112

13 056

25 416

37 776

16 635

33 116

57 836

82 556

41 304


3 649

5 709

7 769

9 829

10 140

16 320

31 770

47 220

20 794

41 395

72 295

103 195

51 630

en avgift per m3 levererat vatten

28,48

35,60

en avgift per år och lägenhet för bostads­fastighet och därmed jämställd fastighet

974

1 217

en avgift per år gällande tomtyta per m2 hårdgjord yta för annan fastighet

0,40 kronor/m2

  0,50 kronor/m2

 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål reduceras avgifterna.
Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

 Avgifterna i procent av full avgift för vatten och avlopp


Vatten

Spillvatten

Dagvatten fastighet

Dagvatten gata

Fast avgift efter mätare

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per m3

40 %

60 %

-

-

Avgift per lägenhet

40 %

40 %

10 %

10 %

Avgift per m2

40 %

40 %

10 %

10 %

 

Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift.
Avgift utgår med:

Brukningsavgift allmän platsmark


Utan moms

Med moms

en avgift per m2 allmän platsmark
för bortledning av dagvatten

6,17 kronor

7,71 kronor

 

Övriga avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:


Exklusive moms, kronor
Inklusive moms, kronor
Nedtagning av vattenmätare600750
Uppsättning av vattenmätare
600
750
Avstängning av vattentillförsel
600
750
Påsläpp av vattentillförsel
600
750
Undersökning av vattenmätare
1 100
1 375
Förgäves besök
500625
Avstängning och återkoppliing av vatten på grund av obetalda avgifter
8001 000
Byte av trasig vattenmätare
1 2501 562, 50
Anordnande av tillfällig vattenförsörjning via brandpost
1 2001 500
Olovligen öppnad eller stängd ventil
1 600
2 000


Kostnadsfördelning

Kommunen står för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Du som fastighetsägare står för alla arbeten och kostnader för fastighetens VA-installation. Om en särskild anordning behövs för en eller några få fastigheter, exempelvis anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, ska det betalas av berörda fastighetsägare om inte kommunen bestämt något annat.

Anmäl ändringar

Du som fastighetsägare är skyldig att lämna underlag för att kommunen ska kunna räkna ut din avgift. Du ska också självmant anmäla sådana ändringar av din VA-installation som kan ha betydelse för avgiften. Vid flytt ska du, utan dröjsmål, meddela kommunen när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Obetald avgift

Har du inte betalat din VA-avgift eller på annat sätt väsentligt försummat dina skyldigheter enligt vattentjänstlagen, har kommunen rätt att stänga av vattentillförseln till din fastighet. Du är då skyldig att betala avgift för både avstängning och återinkoppling.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström