Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Avgift

Avgift betalas enligt fastställd taxa som bestäms av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan efter särskild prövning besluta om undantag från dessa rutiner.

Så bestäms avgiften

Avgiften för fritidshem baseras på hushållets sammanlagda inkomster.

Som inkomst räknas:

 • Lön och andra ersättningar för anställning eller egen näringsverksamhet i Sverige och utomlands.
 • Ersättningar från Försäkringskassan, till exempel föräldrapenning, sjukpenning, aktivitetsstöd, vårdbidrag, sjukersättning, livränta.
 • Arbetslöshetsersättning
 • Beskattningsbart studiemedel och vuxenstudiestöd (ej lånedel).
 • Familjehemsersättning (arvodesdel).
 • Arvoden

Avgiftens storlek

Avgiften beräknas i procent av hushållets inkomst. Bengtsfors kommun tillämpar maxtaxa, vilket är ett maxbelopp ni som hushåll kan betala för barnens fritidsplatser månadsvis. Maxtaxan tillämpas när hushållets sammanlagda bruttoinkomst överstiger 49 280 kronor per månad (2020). Maxtaxan är angiven i listan nedan.

Månadsavgift

 • 2 procent för det yngsta skolbarnet, dock högst 986 kronor (maxtaxa).
 • 1 procent för barn nummer 2, dock högst 493 kronor (maxtaxa).
 • 1 procent för barn nummer 3, dock högst 493 kronor (maxtaxa).
 • Ingen avgift för barn nummer 4

Du som är aktivt arbetssökande betalar den avgift som är mest fördelaktig av följande:

 • Barnets ordinarie fastställda avgift
 • Lovfritidsavgift

Avgift för lovfritids

Avgiften är 60 kronor per inbokad dag.

Barn som bor i två familjer

Om ditt barn bor i två familjer och båda hushållen har plats på fritidshem ska båda vårdnadshavarna betala avgift. Avgiften för fritidshem beräknas utifrån respektive hushålls sammanlagda inkomst.

Anmäla inkomstuppgift

Du som vårdnadshavare är skyldig att lämna uppgifter om dina och din sambos inkomster och bidrag:

 • vid placering
 • vid alla inkomstförändringar under året
 • vid den årliga inkomstkontrollen

I de fall du har en varierande månadsinkomst ska du räkna ut en snittinkomst som avgiften baseras på.

Som vårdnadshavare är du skyldig att anmäla inkomstförändringar som kan påverka avgiften och som gäller längre än 30 dagar. Den nya avgiften gäller efter att skriftlig eller elektronisk anmälan gjorts.

Bengtsfors kommun förbehåller sig rätten att kontrollera lämnade inkomstuppgifter hos arbetsgivare, Skatteverket och Försäkringskassan.

Om du lämnar felaktiga inkomstuppgifter kan det medföra betalningskrav i efterhand och rättsliga åtgärder. Om du inte lämnar någon inkomstuppgift beräknas avgiften på en bruttoinkomst som motsvarar den högsta avgiften.

Särskilda regler för egenföretagare

Du som är egen företagare ska skicka med en kopia av din senaste deklaration, samt uppgift om din beräknade inkomst för året.

Sjukt barn

Du kan, efter ansökan, få en lägre avgift vid sjukdom när barnet haft en sammanhängande sjukdomsperiod på minst 30 dagar. Sjukdomsperioden ska styrkas med läkarintyg.

Betalning

Du betalar avgift samma månad som platsen nyttjats och du betalar 12 månader per år. Inskolningsperiod vid förstagångsplacering är avgiftsfri.

Avgiften kan betalas via autogiro.

Avgift för förskola betalas till och med juli månad det året barnet fyller sex år. Avgift för fritidshem betalas från och med augusti månad det året barnet fyller sex år.

Obetald avgift

Avgifter som inte betalas lämnas efter påminnelse vidare till inkasso. Barnets plats kan upphöra om avgifterna inte betalas. Ansökan om ny plats kan göras efter att skulden är betald.

Samordning av avgift

Avgifter för förskola och fritidshem samordnas, vilket innebär att olika omsorgsformer läggs samman vid beräkning av avgifter. Avgifterna samordnas också mellan avgifter för förskola, fritidshem och fristående förskola och fritidshem. Du som vårdnadshavare har ansvar för att, skriftligt eller elektroniskt, informera avgiftshandläggare om du har barn på fristående förskola eller fritidshem.

Nedsättning av avgift

Vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd och stimulans kan få nedsättning av avgiften.

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström