Ansökan och blanketter

Bygglov

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om bygglov:

 • Anmälan om kontrollansvarig, KA
 • Teknisk beskrivning
 • Situationsplan
  Inom detataljplanelagt/tätbebyggt område: nybyggnadskarta
  Utanför detaljplanelagt område: förenklad nybyggnadskarta – med inmätning
 • Fasadritningar
 • Sektionsritningar
 • Planritningar

Inför startbesked krävs bland annat:

 • Brandskyddsbeskrivning
 • Energiberäkning
 • Bevis om färdigställandeskydd
 • Kontrollplan
 • Konstruktionsritningar och eventuella konstruktionsberäkningar

Vissa undantag finns och ärenden bedöms alltid utifrån inlämnade handlingar.

Rivningslov

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om rivningslov:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Kontrollplan med rivningsåtgärder
  Kontrollplanen ska inkludera en materialinventering
 • Situationsplan

Marklov

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om marklov:

 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Situationsplan
 • Marksektionsritning

Förhandsbesked

Förutom ansökan ska följande handlingar skickas in vid ansökan om förhandsbesked:

  • Situationsplan
  • Eventuella planritningar

  Blankett för ansökan om förhandsbesked

  Bygganmälan

  Förutom anmälan, som måste lämnas in innan åtgärden påbörjas, ska nedanstående handlingar skickas in för åtgärder gällande nybyggnad och tillbyggnad. Eventuellt kan fler handlingar krävas.

  • Kontrollplan
  • Situationsplan
  • Fasadritningar
  • Sektionsritningar
  • Planritningar
  • Teknisk beskrivning
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Eventuella konstruktionsritningar med eventuella konstruktionsberäkningar

  Förutom anmälan ska följande handlingar skickas in för övriga åtgärder:

  • Kontrollplan
  • Plan- och fasadritningar

  Beroende på sökt åtgärd kan övriga handlingar krävas:

  • Teknisk beskrivning/produktbeskrivningar
  • Brandskyddsbeskrivning
  • Situationsplan
  • Sektionsritning

  Kontakt

  Hanna Berndtsson
  Bygglovingenjör
  0531-52 61 25
  hanna.berndtsson@bengtsfors.se

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 11 februari 2022
  Sidan publicerad av: Anna Sandström