Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får uppföra ett attefallshus utan bygglov. Bygglovsbefrielsen innebär att åtgärden inte behöver följa de bestämmelser som gäller för din fastighet. Som till exempel att ”Attefallshus” får placeras på mark som inte får bebyggas enligt detaljplan.

Du behöver dock ett startbesked innan du börjar bygga ett Attefallshus. Därför ska du skicka en anmälan med tillhörande handlingar till samhällsbyggnadsenheten.

Definition av Attefallshus

Ett ”Attefallshus” kan uppföras som en komplementbyggnad eller som ett komplementbostadshus. En komplementbyggnad kan användas som ett förråd, gäststuga, växthus eller garage, som ett komplement till befintligt en- och tvåbostadshus. Ett komplementbostadshus är en självständig bostad som kan nyttjas som både permanentbostad eller fritidsbostad.

Placering och storlek

Attefallshuset måste uppföras i omedelbar närhet till ett en- och tvåbostadshus. På en tomt till ett en- och tvåbostadshus får flera attefallshus byggas men den sammanlagda storleken får inte vara större än 30 kvadratmeter. Ett Attefallshus får inte vara högre än 4,0 meter, mätt från marknivå till taknock.

Regler

Ett attefallshus ska bland annat följa Boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (EKS). Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Tänk på att övriga tillstånd och avstånd kan krävas inom strandskyddat område och inom väg- och järnvägsområde. I särskilt värdefulla områden får inte attefallshus byggas, varken som bostadshus eller som komplementbyggnad.

Kontakta gärna samhällsbyggnadsenheten vid frågor eller om råd för just din tänkta åtgärd.

Följande regler gäller för så kallade ”Attefall”. Åtgärderna kan göras utan bygglov för en- och tvåbostadshus:

  • Uppförande av en komplementbyggnad eller komplementbostadshus på 30 kvadratmeters byggnadsarea med högst fyra meters nockhöjd. Ytan kan fördelas på flera byggnader men måste ligga i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma som för friggebodar). Attefallshus får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande. Dessa hus får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea. Tillbyggnaden får inte vara högre än bostadshusets nockhöjd. Den får inte heller hamna närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  • Tillbyggnad med högst två takkupor. Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till. Får omfatta högst halva takfallet. Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

Kontakt

Hanna Berndtsson
Bygglovingenjör
0531-52 61 25
hanna.berndtsson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2022
Sidan publicerad av: Anna Sandström