Bygglovsprocessen

Ansökan om lov eller anmäla byggnation

Om du vill bygga ett hus eller göra vissa andra åtgärder måste du ansöka hos  kommunen om lov, om så behövs. Det krävs oavsett om det behövs en detaljplan eller inte för området. Från det att du lämnat in din ansökan har vi tio veckor på oss att handlägga ditt ärende. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter räknas tiden efter det att kompletteringarna kommit in. Behövs mer utredning har vi möjlighet att förlänga med ytterligare tio veckor.

Byggnadens och tomtens tillgänglighet prövas redan i bygglovet. Det innebär att du redan från början får ett beslut om att din byggnad följer de tillgänglighetskrav som finns för olika funktionshinder.

För vissa åtgärder som du inte behöver söka bygglov för måste du göra en bygganmälan. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till oss om du till exempel ska installera en eldstad i din bostad eller om du ska göra större inre ändringar i ditt hus, konstruktion eller planlösning.

För vårt arbete med ansökningar och anmälningar måste du betala en avgift. Vi får inte ta ut mer i avgift än vad det kostar oss att hantera ditt ärende.

Är du osäker på om du behöver ansöka om lov eller om åtgärden du ska göra är anmälningspliktig, ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

Laga kraft

När vi beslutat om lov måste vi normalt delge beslutet till dig och de personer som haft invändningar. Vi måste också kungöra beslutet i Post- och Inrikestidningar. Personer som ska delges kan överklaga beslutet inom tre veckor från delgivningen. De personer som inte delges kan överklaga beslutet inom fyra veckor från kungörelsen i Post- och Inrikestidningar. Att ett beslut vinner laga kraft innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Kontrollansvarig

När du ska bygga, riva, utföra markåtgärder eller en anmälningspliktig åtgärd måste du oftast anlita en kontrollansvarig. En kontrollansvarig hjälper dig att upprätta en kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Om utstakning av fastigheten krävs framgår det i kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska också:

  • Vid fråga om rivningsplan, biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall.
  • Vid avvikelser från föreskrifter och villkor i kontrollplanen, informera byggherren och vid behov meddela myndighetsnämnden.
  • Närvara vid; tekniska samråd, besiktningar och myndighetsnämndens arbetsplatsbesök.
  • Dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet.
  • Meddela till den myndighetsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

Vid enklare åtgärder behöver du ingen kontrollansvarig. Är du osäker på om du behöver en kontrollansvarig eller inte får du gärna ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vem kan vara kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska vara certifierad, det vill säga godkänd för att få utföra kontroller.

Boverkets lista över certifierade kontrollansvariga.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den kontrollansvarige ska ha en oberoende roll gentemot dig som byggherre. Det innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Inte heller vara nära släkt med eller arbeta inom samma företag som den som utför de arbetsåtgärder som ska kontrolleras.

Om det finns flera kontrollansvariga ska du som byggherre se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Tekniskt samråd

När du fått ditt beslut om bygglov kallar myndighetsnämnden dig till ett tekniskt samrådsmöte. Om det är ett enklare bygge behövs inget möte.

På det tekniska samrådet diskuterar vi bland annat byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du har lämnat in. I kontrollplanen ska bland annat framgå vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som ska utföra kontrollen.

Startbesked

Om vi efter det tekniska samrådet bedömer att lagens krav kan uppfyllas får du normalt sett ett startbesked.

I startbeskedet fastställs kontrollplanen för bygget och de eventuella villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget. Startbeskedet innebär att du får påbörja ditt bygge. Det är viktigt att du inte påbörjar arbetet innan du fått startbeskedet, för då kan vi ta ut en byggsanktionsavgift som du måste betala.

Kommunens arbetsplatsbesök

När bygget har varit igång en tid besöker vi byggarbetsplatsen. Det ska normalt sett göras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet. Vid enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök vilket bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar vi bland annat på att kontrollplanen följs.

Slutsamråd

När ditt bygge närmar sig sitt slut är det dags för slutsamråd. Vi kallar dig som byggherre, kontrollansvarig och övriga som vi anser ska vara med. Normalt hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen.

Under mötet går man bland annat igenom utlåtanden som den kontrollansvarige gjort och ser efter så att kontrollplanen har följts. Detta möte ligger sedan till grund för att du ska få ditt slutbesked.

Slutbesked

När du visat att alla krav för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och eventuella kompletterande villkor är uppfyllda och kommunen inte har skäl att ingripa så avslutar vi ärendet och utfärdar ett slutbesked.

När detta är klart får du ta din byggnad i bruk och börja använda den.

Du får inte flytta in före du fått slutbeskedet, om du gör det kan vi ta ut en byggsanktionsavgift.

Om vi bedömer att det finns brister som inte är försumbara och som behöver åtgärdas eller att en kontroll behöver göras senare så får ett så kallat interimistiskt slutbesked meddelas. Där beskriver vi i vilken omfattning du får använda byggnaden. När åtgärderna har genomförts kan du få ditt slutbesked.

Källa: Boverket

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström