Kvalitet, service och undersökningar

En viktig del i den politiska styrningen är att utveckla kvaliteten i verksamheterna. Kvalitet i Bengtsfors kommun definieras av förmågan att samtidigt tillgodose behov och infria realistiska förväntningar hos medborgare, medarbetare och uppdragsgivare.

Förvaltning, kommunala bolag och privata aktörer som bedriver kommunalt finansierad verksamhet ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som kännetecknas av:

 • Brukar/kund- och behovsorienterat perspektiv.
 • Medvetenhet om de förväntningar som medborgare/brukare, personal och politiker har på verksamheten.
 • Dialog och samverkan.
 • Arbete med ständiga förbättringar.
 • Uppföljning och mätning.

I uppföljnings- och utvärderingsarbetet ska fyra kvalitetskriterier som är särskilt viktiga i all kommunal verksamhet beaktas: tillgänglighet, bemötande, inflytande och kompetens. Kvaliteten i verksamheten utvecklas genom:

  • Att systematiskt fånga upp synpunkter från medborgarna/brukarna.
  • Att jämföra sig med andra.
  • Att systematiskt mäta den upplevda kvaliteten i servicen.

  Kommunkompassen

  Kommunkompassen är ett verktyg för att utvärdera kommuners arbetssätt, ledning och samspel i organisationen. Sveriges kommuner och regioner använder verktyget. 2015 gjordes en utvärdering av Bengtsfors kommun med hjälp av Kommunkompassen.

  Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan

  • Det politiska systemet 
  • Kommunernas förmedling av tjänster 
  • Kommunen som arbetsplats 
  • Utvecklingen av lokalsamhället

  Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar. Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta områden:

  • Offentlighet och demokrati 
  • Tillgänglighet och brukarorientering 
  • Politisk styrning och kontroll 
  • Ledarskap, ansvar och delegation 
  • Resultat och effektivitet 
  • Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 
  • Verksamhetsutveckling 
  • Kommunen som samhällsbyggare

  Kontakt

  Katrin Thoor
  Biträdande kommunchef
  0531-52 60 38
  katrin.thoor@bengtsfors.se

  Skriv ut
  Senast uppdaterad: 28 november 2019
  Sidan publicerad av: Anna Sandström