Behandling av personuppgifter

Bengtsfors kommun behandlar personuppgifter som inkommit till oss enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). Det kan till exempel vara uppgifter som lämnats i samband med en ansökan, register i något av våra verksamhetssystem, inkommen e-post etc.

Reglerna i dataskyddsförordningen syftar till att skydda den enskildes integritet samt grundläggande rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen gäller både när vi som kommun behandlar personuppgifter (som personuppgiftsansvarig) och när vi utför personuppgiftsbehandling på uppdrag av någon annan (som personuppgiftsbiträde).

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är varje upplysning som på ett eller annat sätt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara namn, personnummer, foto, fastighetsbeteckning, telefonnummer etc.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Att behandla personuppgifter är olika åtgärder vi som kommun vidtar, några exempel är; insamling, strukturering, lagring, bearbetning, utlämning, spridning, radering etc. Det spelar ingen roll om behandlingen är automatiserad eller inte.

När får vi behandla dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen innehåller sex olika lagliga grunder för behandling av personuppgifter; ett av dessa är baserat på samtycke vilket innebär att du måste godkänna att vi behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål. För att få behandla personuppgifter ska minst en laglig grund vara uppfylld.

Rätt till information

Som registrerad har du rätt att få information om ändamålen med behandlingen, den lagliga grunden för behandlingen, vem som utför behandlingen och om dina personuppgifter överförs till tredje part. Du har också rätt att få information om lagrings- och raderingsrutiner.

Rätt till rättelse, radering

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, radering eller begränsning av behandling. Ta kontakt med vårt dataskyddsombud.

Ta tillbaka samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke har du rätt att ta tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling. Ett återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta vårt dataskyddsombud om du vill ta tillbaka ett samtycke.

Inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål på vår personuppgiftsbehandling. Sådana klagomål ska lämnas till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen i Bengtsfors kommun
Box 14
666 21 Bengtsfors

Dataskyddsombud i Bengtsfors kommun

Lena Högfeldt
Kommunsekreterare
0531-52 60 10
lena.hogfeldt@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 september 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström