Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattats av kommunen är det viktigt att veta att man skiljer på om det var fel av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning) eller om själva beslutet var felaktigt (förvaltningsbesvär).

Överklaga genom laglighetsprövning

Varje medborgare i kommunen har rätt att få lagligheten av ett beslut prövad hos förvaltningsrätten. Det gäller bland annat beslut fattade av kommunstyrelsen eller myndighetsnämnden.

Medborgare i en kommun är den som är folkbokförd i kommunen eller äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt där.

Hur överklagar man?

Beslutet ska överklagas skriftligt. Det ska framgå vilket beslut som överklagas. Det ska framgå vilka omständigheter den klagande stöder sig på.

Överklagandet ska skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs.

Granskning

Förvaltningsrätten granskar följande:

  • Att beslutet har tillkommit i laga ordning.
  • Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
  • Att det organ som fattat beslutet inte har överskridit sina befogenheter.
  • Att beslutet inte strider mot lagar och förordningar.

Förvaltningsrätten kan upphäva beslut men inte sätta in annat beslut istället.

Överklaga genom förvaltningsbesvär

Du har rätt att överklaga ett beslut som fattats av kommunstyrelsen, myndighetsnämnden eller tjänsteman på uppdrag av någon av dessa om:

  • Beslutet angår dig.
  • Beslutet har gått dig emot.
  • Det är ett beslut som går att överklaga, vilket anges direkt i berörd lag.

Hur överklagar man?

Beslutet ska överklagas skriftligt. Det ska framgå vilket beslut som överklagas. Det ska framgå vilken ändring av beslutet som begärs.

Om du inte har fått den hjälp du ansökt om har du rätt att få ett skriftligt meddelande om detta. Du ska också få information om hur du ska gå till väga för att överklaga, det vill säga vart du ska vända dig och hur lång tid du har på dig att överklaga. Tjänstemannen som handlagt ditt ärende har skyldighet att hjälpa dig att överklaga.

Överklagandet ska ha kommit in till beslutsfattande myndighet inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Vart skickas överklagandet?

Överklagandet ska skickas till den enhet inom socialtjänsten som fattat beslutet. Syftet med detta är att ge denna myndighet en möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter samt att kunna ändra beslutet om nya fakta framlagts.

Om beslutet står fast skickas överklagandet omgående till förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten kan pröva både beslutets laglighet och lämplighet. Detta innebär att förvaltningsrätten förutom att upphäva ett beslut, vilket sker vid lämplighetsprövning, även kan sätta ett annat beslut istället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2017
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson