Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Naturreservat

Baldersnäs, Dals Långed

Baldersnäs naturreservat, foto: Boh Tivesten

I Bengtsfors finns ett flertal naturreservat. Här finns kortfattad information om varje reservat. Ytterligare fakta och vägbeskrivningar finns via länkar till Länsstyrelsen.

Baldersnäs

Baldersnäs är ett naturreservat i herrgårdsmiljö, beläget på en halvö i Laxsjön, några kilometer utanför Dals Långed. Herrgården är idag i privat ägo och hela halvön är ett välbesökt utflyktsmål för turister och närboende. Weymouthtall, avenbok och blodbok är några av de inplanterade träd som finns i reservatet.

Buterud

Buteruds naturreservat, vid Håverud, ligger på gränsen mellan Bengtsfors och Melleruds kommuner. Här finns, förutom en rad intressanta väst- och fågelarter, en magnifik utsikt över Åklången och Dalslands kanal. Buterud har kanske rikaste förekomsten av idegran i Sveriges inland.

Dackehögen

Dackehögens naturreservat vid sjön Råvarpen utanför Dals Långed består av en mängd olika skogsmiljöer och berggrunden är bitvis kalkrik vilket visar sig genom många arter kalkkrävande växter, exempelvis blåsippan.

Fakta och vägbeskrivning till Dackehögens naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Danshöjden

Danshöjdens naturreservat ligger norr om Bengtsfors vid Svarttjärn. Här finns en blandning av olika miljöer på en ganska liten yta.

Fakta och vägbeskrivning till Danshöjdens naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Getebuberget

Getebuberget ligger i den nordöstra delen av Bengtsfors kommun, cirka fem kilometer norr om Laxarby. Getebuberget domineras av två nord-sydligt löpande åsar.

Höljerudsforsarna

Höljerudsforsarna ligger mellan Bengtsbrohöljen i Bengtsfors och Laxsjön i Billingsfors. Höljerudsforsarna består av den övre forsen, en cirka 250 meter lång forssträcka med sex meters fallhöjd och den nedre mindre forsen med cirka två meters fallhöjd. De arter som reservatet är mest känt för är öring och strömstare.

Kölviken

Kölviken ligger i norra delen av Bengtsfors kommun och är ett skogsområde med stor del äldre barrblandskog, även stort inslag av asp och död ved.

Rumpesjön

Rumpesjöns naturreservat ligger utanför Dals Långed. Naturreservatet domineras av gammal tallskog på bergsryggar i nord-sydlig riktning och många tallar är mer än 200 år gamla. Det finns också mindre områden med lövbevuxna rasbranter, sumpskog och barrblandskog.

Fakta och vägbeskrivning till Rumpesjön på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skarsdalen-Skarsdalsbergen

Öster om sjön Lelång reser sig branta bergväggar som kulminerar med Egersknatten, 262 meter över havet. Sluttningen mot Lelång utgörs delvis av otillgängliga bergbranter, sönderstyckade av raviner och dalgångar med granskog. Den mäktigaste av dessa dalgångar är Skarsdalen. På nordsidan av den bidrar Skarsdalsbergets lodräta branter till den imponerande landskapsbilden.

Skåpenäs

Naturreservatet Skåpenäs ligger utanför Billingsfors i anslutning till Ösans naturreservat. Naturen är mycket omväxlande. Här finns lövskog med ädellövträd som ask och alm. På våren lyser marken vit av vitsippor som inbjuder till utflykt. Här finns också mer svårtillgängliga branter med gamla träd som ger ett urskogsliknande intryck.

Fakta och vägbeskrivning till Skåpenäs naturreservat på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärbo

Skärbo ligger i ett småkuperat sjörikt skogslandskap mellan Laxsjön och Fengersfors. Naturen präglas av berggrunden som till en betydande del består av kalkhaltig lerskiffer.

Steneby

Vid Steneby kyrka finns ett spännande spår från istiden. I den vackra sluttningen ned mot Stenebyälven finns många jättegrytor. En del är perfekt rundsvarvade och flera meter djupa. Dessutom finns det många halvcirkelformade urgröpningar i de lodräta bergytorna. Den största är sju meter djup och ligger alldeles nere vid strandkanten.

Sörknatten

Reservatet ligger mellan sjöarna Djup och Ånimmen. Området är mycket kuperat och höjden varierar från 50 till 142 meter över havet. Landformerna och geologin i Sörknattenområdet är unika för landet.

Fakta och vägbeskrivning till Sörknatten på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tisselskog-Högsbyn

På en udde i sjön Råvarpen ligger Högsbyn vid Tisselskog. Denna vackra odlingsbygd har kalkhaltig berggrund, därför är floran speciell. På de torra ängarna mellan berghällarna växer blodnäva, kungsmynta och sötvedel. Redan under bronsåldern bodde jordbrukande människor på udden. Spåren efter dem räknas idag som Dalslands största och märkligaste hällristningsområde.

Torstjärnskogen

Naturreservatet ligger cirka fyra kilometer öster om Bäckefors, på en landtunga mellan sjöarna Torstjärnet och Hivattnet. Torstjärnskogen är en gammelskog med stort inslag av tall och lövträd. Naturreservatet är litet, men här finns ändå många arter som man nästan bara hittar i skogar som får sköta sig själva.

Fakta och vägbeskrivning till Torstjärnskogen på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ånäsebäcken

Naturreservatet Ånäsebäcken ligger på höjderna väster om sjön Råvarpen. Det består av en bäckravin omgiven av skogar med blåsippor och andra växter som trivs på kalkrik mark.

Fakta och vägbeskrivning till Ånäsebäcken på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åsnebo

Åsnebo naturreservat ligger nordöst om Baldersnäs utanför Dals Långed. Naturreservatet utgörs till stora delar av kalkpåverkade marker i sluttningar mot nordväst.

Fakta och vägbeskrivning till Åsnebo på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öjemossen

Öjemossen ligger sydväst om Bäckefors, på gränsen mellan Bengtsfors och Färgelanda kommuner. Öjemossen är ett av länets allra finaste våtmarksområden. De vidsträckta mosseplanen är i huvudsak helt kala och kännetecknas av rikt varierande ytstrukturer.

Ösan

Ösan är ett kommunalt reservat, 35 hektar stort, beläget vid Laxsjön öster om Billingsfors. I Ösans naturreservat finns en värdefull skogsmiljö vad gäller äldre grova lövträd, i övrigt finns här en rik flora, bland annat förekommer trolldruva, sötvedel, ormbär och glansnäva. På området finns även badplats och vindskydd om man har lust att övernatta. Syftet med reservatet är att ge förutsättningar för ett rikt friluftsliv samtidigt som man vill bevara de livsmiljöer som finns för fågel- och djurlivet.

Lokala naturvårdssatsningen

Ösans naturreservat har tillkommit med hjälp av Naturvårdsverkets statliga stöd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström